పుట:శ్రీ ప్రబంధరాజ వెంకటేశ్వర విలాసము.djvu/287

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

విధవ కుందేలు పొగ వొంటిపిచ్చుగుంటు
నూనెతలవాని యెదురుగాఁ గానఁబడక. 760

శుభశకునములు
సీ. మునుక్షేమకారి యాడిన పాలకుడినుండి
యెడమ కేతెంచినఁ గుడిభుజ మద
రిన వాయసంబు దీర్చిన పైడికంటె వే
కలయ బలికిన బంగారుకలశ
మెదురైన గుడిపల్కు లెనసినఁ గాడిద
లెలుగిడ వేశ్యల నెలిమి గన్న
కలకల దక్షిణగౌళి పల్కిన మేన
జల్లనిగాడ్పు విసరినఁ గవగ
గీ. బ్రాహ్మణు లెదిర్చినను ఘంటరవళి వినిన
నైదువలు పాటఁ బాడిన నశ్వహేష
వినఁబడినఁ బండ్లు గాన వచ్చినవి మొదలు
మేలుశకునంబు లెఱిఁగి యవ్వేళలందు. 761

క. ఆయన సేయని పాతక
మే యనువున లేకఁ బురికి నెడయై జని దా
బోయల గూడుక దెఱవుల
నాయకు లేతేర తాను నడుమ నడుచుచున్. 762

గీ. ఎన్ని గోహింస లెన్ని స్త్రీహింస లెన్ని
విప్రహింసలు గురుబాలహింస
లెన్ని గావించె నేమని యెన్నుకొనునొ
పోయె నీతంబు బాపన బోయ మదిని. 763

క. ఆజాడల మెలఁగుచు నే
యేజాడల గట్టి కొట్టి యెదలఁ గిరాతుల్
జేజేయని దనుఁ గొలువఁగ
రాజుల నగరములు జొచ్చి రాయిడిఁ జేయున్. 764