పుట:శ్రీ ప్రబంధరాజ వెంకటేశ్వర విలాసము.djvu/277

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


క. ఇచ్చిన నా సొమ్మంతయు
మచ్చికరాఁ దీసి కొన్ని మాసంబుల కా
నెచ్చెలిని గన్న జంతటు
బచ్చెనమాటలను బయలుపందిలి యిడుచున్. 725

అపూర్వప్రయోగము
సీ. పడుచులచే వాని పాదము ల్గడిగించి
హొయలుఁ బావడఁ దడి యొత్తఁ జేసి
కైలా గొసంగి వేగంబె దోకొనిపోయి
తళుకుఁ గుంకుమగంధ మలఁది చలువ
గట్టించి యొరయెత్తు కపురపు బాగాల
విడె మిచ్చి వరములు బడసి కన్న
లేజవరాలితో రాజసంబుగ వాని
మంచంబు చెంగట మంచిచీని
గీ. చాపపై నుండి యుచితసల్లాపగరిమ
వెలల బన్నెడు దనకూళ తలఁపు నేఁడు
నుబుసుఁబోకల నొకకొంత యూరడించి
గాన లేఁడని వెలనేస్తకానిఁ జూచి. 726

అపూర్వప్రయోగము
క. ముంటిమొ నిల్చినటు లే
ముంటిమి నినుఁ బాసినట్టి మొద లీవరకున్
వెంటనె రాఁగంటను నినుఁ
గంట నిదానంబు గంటకాదే చెలియా. 727

కాక్వాక్షిప్తము
క. ఇచ్చునెడఁ గనలు గర్జిలు
నిచ్చియు నచ్చియును జాఱు నేదెసకైనా
హెచ్చుగ నీవలె నిచ్చునె
యచ్చటి ఘనుఁ డెపుడు మాధవార్యుని తనయా? 728

చారుతావినోక్తి
ఉ. కోపముగాని చూపు నెలకొన్న వికారము లేని రూపు సం
తాపము రాని యేపు నిరతంబును వేసట లేని ప్రాపు నె