పుట:శ్రీ ప్రబంధరాజ వెంకటేశ్వర విలాసము.djvu/278

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

ప్పాపమునేనిఁ బాపు కలబాగెపు నెమ్మదికోపు బూమిలో
వైపున నీకెగాక బెఱవారికి లేదుగదా ధరామరా. 729

పంచదశవర్ణయుక్తపాదయమకము
క. ఔరా మాధవ యజ్వకు
మారా మనుమదనసమరమాధుర్యుఁడవై
ధీరా విటార్య యేలితి
మా రామను మదనసమరమాధుర్యుఁడవై.

ఏకనియమద్విప్రాసలయగ్రాహి
మాఘ వనకుంద కుసుమౌఘ వలదుత్కటర
సౌఘవరణీయ జిత మాఘవచన శ్రీ
లాఘవవచోవిభవ నాఘ వశమానస సు
మౌఘ వనజ వ్రజనిదాఘవసుమూర్తీ
మేఘవ దిభోత్తమ ఘటాఘవలయ ధ్వనిన
మోఘవసతీడ్య శరలాఘవ భుజాజో
రాఘవ సమానకవి లాఘవనివృత్తికర
మాఘవన పాలనవమేఘవరదానా. 731

క. మెచ్చితి నన నిక్కముగా
నుచ్చాటన జేయఁదలఁచి యున్నదియని వాఁ
డచ్చెంగటఁ దత్సుతఁ గని
పచ్చనికాసునకు వెరవుబాయక యంతన్. 732

క. ఓరమణి యిట్టులేటికి
హారమణీ భూష లిడక యసురుసు రనుచున్
దీరని చింతాభరమున
గూరెద విత్తెఱఁగు పేరుకొనుమా తెలియన్. 733

చ. తొలురతి నీవు నన్గెలిచి తోడగు మోవికి కావిడాల్ కర
మ్ములకును బచ్చఱాకడియముల్ జనుదోయికి హారము ల్కటి
స్థలికిని మేఖలంబును బదంబున కందె యొసంగి పోరుటి
మ్ముల వెనకౌట కొప్పు బలమున్ ముడికట్టులఁ గట్టితే చెలీ. 734