పుట:శ్రీ ప్రబంధరాజ వెంకటేశ్వర విలాసము.djvu/273

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

బెనుమల్లెలఁగల సంపెఁగలఘుమఘుమ
ల్గలగొని సోరణగండ్లదారి
గని వచ్చు గరువలిఁ గదలు జంత్రంపుఁబ్రతి
మలు వాయించు మద్దెలరవళికి
గీ. దొలుత సుతి కోయిల యొసంగఁ దోడ గోర
వంక తాళము లుగ్గడింపఁగ నెమలి
సకియ నటియింప మరునాట్యశాలలీల
పంతువగ బొల్చు కేళీగృహాంతరమున. 706

చ. చికిలి కిరీటపచ్చరవ జెక్కడపుంబని పాదపట్టెలన్
రకమగు బూదిదాల్పువిడిరాజిగి చొక్కపు టెచ్చుకోళ్ళపై
సకినల పల్కుగ న్బిరడ సంతన గూర్చిన జంటపోగుట
ల్లిక గల కీలుమంచమున వేవడి బాడబుఁ డబ్బురంబునన్. 707

చ. చెఱఁగులు నాల్గు సుక్కెడలఁ జేసి బిగించి గడున్వలార్చు పూ
పఱపున బవ్వళించి దన పైదలి రాకకుఁ గల్వనేస్తి బల్
చుఱుకు హొరంగు రంగుగల సోరణగండ్లను దృష్టి నిల్పి ద
త్తఱపుదువాళి చూపు బెడిదంబునఁ జూచుచునుండి యయ్యెడన్. 708

భావశబలితము
మ. చెలిపల్కెప్పుడు విందునో నగరె నా శీలంబు గన్గొన్న గౌఁ
గిలి నాకెన్నఁ డొసంగునో సకి మృదూక్తిన్ దల్లి బోధింప మా
ర్మలయ న్దోసము గాదె నే మనుదు నాత్మన్ధాతవ్రాల్దప్పునే
నలనా మోహినిఁ జూడకున్ననిక నాబ్రాణంబు లెట్లోకదే. 709

స్వభావోక్త్యలంకారము
సీ. మొదటను రేకయౌ కుదురున గనుపించి
మొలకలై మొగ్గలై తళుకుఁ గలిగి
గఱిగట్టి పోకల కలమట్టులై బొన్న
కాయల యంతలై చాయ లెసఁగి