పుట:శ్రీ ప్రబంధరాజ వెంకటేశ్వర విలాసము.djvu/274

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

తాళములంతలై దగనిమ్మపండుల
కొద్దులై బొంగరా లుద్దిగాంచి
తాళఫలంబుల తరములై బంగరు
కుండల జోడులై గండుమీఱి
గీ. కొండలవిధమ్ములై ఱొమ్మునిండ దొరసి
సరిగ విరివిగ నొకటొక టొరసి మించి
మొగమునకు నెగయుచున్న బిగువు గబ్బి
గుబ్బచన్నుల చెలికౌఁగి లబ్బు టెపుడొ. 710

ఔత్సుకము
సీ. తరియించు టేలాగు తలిరుటాకుంబోడి
వెలలేని సరసోక్తి వినకయున్న
వడదేరు టేలాగు వాలుఁగన్నుల కల్కి
వలిపపయ్యెద గాడ్పు సొలయకున్న
తమి బుట్టు టేలాగు కొమిరెపాయపు టన్ను
తలమానికపు దండ గలుగకున్న
నిదురించు టేలాగు నెలఁత వేడెపు గుబ్బ
నిండుకౌఁగిట నంటి యుండకున్న
గీ. తాపమారుట యేలాగు తమ్మికంటి
గళరవమ్ములు మంజీరకలరవములు
మూల ఱాకమ్మ బెళుకులు మొలకనగవు
లెనయుఁ బైకొని రతి నలయించకున్న. 711

వ. అని దురంతచింతాశబళితాంతరంగుండై కులకాంతమీఁద నొలసి యొల్లనితమి నున్న సమయంబున. 712

క. సుతుచెంతకుఁ దన కోడలి
సతతము గై సేసి పిలువ చలు వలరు మరు
త్పతదేలాలత నాలో
లత నాలతకూన తొట్రిలం బడ నగుచున్. 713