పుట:శ్రీ ప్రబంధరాజ వెంకటేశ్వర విలాసము.djvu/272

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

ఉ. కొమ్మను నేలుకొమ్ము కడికుందన మీవిసుమమ్ము రెమ్మ రే
గుమ్మ తుపాసిరేక నిది కోపుజగా జిగిగ్రమ్ము తెమ్మె ర
త్నమ్ము బెడంగురంగు విడిదాల్చిన పైఁడిగనమ్ముబొమ్మ శ్రీ
లమ్మరునమ్మ యిట్టి నవలానవలా నొకబాల బోలునే. 700

సుకరప్రాసము
క. అరవిందానదీధితి
కురువింద రదాంశకంబు కుఱుఁచు గనిన బల్
గురువిందగింజ వాతెఱ
సరవి న్దగు లికుచకూచను సడల న్దగునే. 701

శా. అన్నా నిన్గని యెత్తిపెంచి యుపవీతాన్వీతుఁ గావించి యీ
కన్నె న్బెండ్లి యొనర్చి మీ రిరువురు న్గారాముచే నొప్పఁగాఁ
గన్ను ల్జల్లగఁ జూతునంచు మదిఁ గాంక్ష మ్మీఱ నే నుండఁగాఁ
జిన్నం బుచ్చితి విన్నినాళ్ళు నను దుశ్శీలుండవై పుత్రకా. 702

శా. సారస్యంబునఁ దండ్రికన్న సుగుణశ్లాఘుండవై భూమిభృ
ద్ధారాదత్తసమస్తవిత్తములచేతన్ సత్కళావిత్తముల్
జేరన్ సత్కృతి జేసి నీ వలర నీక్షింపంగ మాబోటులౌ
వా రాసింపరె చందమామపొడుపా వారాశిచందంబునన్. 703

శా. ఏమీ పల్కవు నేను బిల్వ దయలేదే నీకు నాయయ్య ని
న్నేమంటి న్సుకుమార నాయెడను ద ప్పేదీ కుమారాగ్రణీ
నామీఁదన్ జలమేలరా తన నన్మన్నించరా పెన్నిధీ
నీ ముద్దుల్గన నోచినా గదల తండ్రీ నీతిపారంగతా. 704

మ. అనిన న్మాటకు లోఁగి నట్టులనె వాఁ డట్టిట్ట నా కూర కుం
డినఁ దా నెంతయు సంతసించి యనుమానింపం దలంపేది పు
త్రునకున్ బ్రీతిఁగ వానిపై మమత యెంతోకాని మైనున్న సొ
మ్మును దాఁ గోడలి కిచ్చి సూను భవనంబున్ జేరఁగాఁ బంచినన్. 705

అపూర్వప్రయోగము
సీ. కొలని కెలంకునందలి గుజ్జులేమావి
చెంగటఁ జలువగొజ్జఁగులఁ దగిన
సురపొన్నదరికి నుత్తరపుఁగప్రపుటనం
టులపజ్జఁ బొగడ లంటుల నెగడిన