పుట:శ్రీ ప్రబంధరాజ వెంకటేశ్వర విలాసము.djvu/271

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

గీ. మంబర సుమాత్యబద్ధరూపంబు కోప
మంబుజాక్షగృపాదురాపంబు కోప
మంబికావేశహేతుధూపంబు కోప
మగుట కోపంబు వలదు మాయన్న వినుము. 695

మ. అవివేకాస్పదమౌ పరాంగనలసఖ్యం బేడ నీయాయజూ
కవిష్ఠాన్వయ మేడ నిర్దయుఁడవై గారాబుటిల్లాలి శీ
లవయోవిభ్రమధన్య నిట్లలంచ మేలా తల్లినిం దండ్రినిన్
జివుక న్జేయుదె పుత్ర నీ వెపు డుదాసీనప్రచారంబులన్. 696

గీ. అన్న యేలయ్య నిను విన్న కన్నవారు
గానివాఁడనఁ దలవంచి యేనుమెలఁగ
నాఁడు నాటికి నీకాని నడతచేత
గులము నిల్లుని వేఱుకాఁ దలచినావు. 697

సీ. సాధువర్తన ననూచారసంతతగుణో
త్తరుఁడైన తండ్రినిఁ దలఁచవన్న
యాయజూక మహాన్వయావరేణ్యుఁడై
దగు మేనమామను దలఁచవన్న
సత్యవ్రతాచారనిత్యవర్తనల ను
త్తమమైన నిన్నెదఁ దలఁచవన్న
కులరూపగుణములఁ దులలేని యౌవనో
జ్జ్వలయైన యిల్లాలిఁ దలఁచవన్న
గీ. ప్రౌఢులగు తోడివారలఁ జూడవన్న
వాడను సజ్జనశ్రేణిఁ గూడవన్న
యాడికల కోర్చుమతి విడనాడవన్న
నేఁడు మొదలుగఁ గీర్తిరా జూడవన్న. 698

ద్రాక్షాపాకము
క. పదునాలుగేండ్లప్రాయపు
జదురాలి న్ముద్దరాలిఁ జక్కని యాలిన్
వదలుదురె యకట! యది నా
పొదిగింటిలో నిదురఁబోవఁ బొసఁగునె తనయా. 699