పుట:శ్రీ ప్రబంధరాజ వెంకటేశ్వర విలాసము.djvu/269

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


ధ్వని — ప్రాసభేదము
క. లోకమునఁ దల్లిదండ్రుల
వాకొనరింపుచును పత్ని వదలక బంధుల్
లోకులు మేలని పొగడెడి
నీక్రియ సత్పుత్రకులు చరింతురు పుత్రా. 688

సమాసగతపూర్ణార్థి
క. చల్లదనంబును వితరణ
ముల్లాసము చక్కఁదనము నుర్వీస్థలి రం
జిల్ల కళాభావుకుఁడై
హల్లక హితరీతి తనయ యలరుదువు గదా. 689

ప్రసాదము
సీ. బ్రహ్మచారి ద్విజపటలికి నీడంబు
గృహి కుముదావళి కిందుబింద
మఖిలవానప్రస్థ హరిణాళి కుటజంబు
యతిదేవతకి పుణ్యస్థలంబు
బాంధవగణపాదపములకు మధువేళ
సజ్జనమణులకు సాగరంబు
మార్గణకమలసంహతికి భానూదయం
బాశ్రితశిఖుల కబ్జాగమంబు
గీ. హరికథాదిమనిగమాప్తి కగ్రభూమి
సకలశుభపరంపరలకు జన్మదేశ
మమితసత్కర్మఫలముల కాస్పదంబు
నైన నీ యిల్వరుసనెంత రాకుమార. 690

దుష్కరప్రాసము
క. బాహ్లికహయాధిరోహణ
యాహ్లాదకరోరుమానసాంబుజభక్తి
ప్రహ్లాదసుస్వరజితఘన
నహ్లాసశరత్ప్రపూర్ణ నాయనివదనా. 691