పుట:శ్రీ ప్రబంధరాజ వెంకటేశ్వర విలాసము.djvu/268

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


మూఢుఁ డపూజ్యుండు ముచ్చుజూదరి పంద
జాల్ముండు మిత్రవంచకుఁడు లోభి
గర్వాంధుఁడు శఠుండు కాముకుండు దరిద్రుఁ
డు మలినుండు పతితుండు కుజనుండు
గీ. కొండియుఁడు హింసకుఁడు సాని దండగీఁడు
బంధుదూషణుఁ డసమర్థుఁ డంధుఁ డగుణి
తల్లితండ్రిని విడనాడు తనయుఁ డిచట
నుండరా దౌర హరియాజ్ఞ నోతనూజ. 683

ప్రాసభేదము
క. మిత్రునితేజము విశ్వా
మిత్రునిశక్తి గలదంచు మెండుగ మిథ్యా
మిత్రస్తోత్రము వినను వి
ధాతృఁడు నీరీతి నీదు తలవ్రాసెనొకో. 684

అపూర్వప్రయోగము
క. నీనారిని వీడి యుదా
సీనతచే దాసి డాసి చెడి తిరుగకుమా
నానోము ఫలమ నిను నే
నోనాడఁగ లేనురా తనూజాతవరా. 685

ఆదియమకము — అపూర్వప్రయోగము
క. పారావారగభీరయు
దారోదారోర్జితగుణతతతతవిద్యా
మారామారాజితగృహ
మేరా మేరాగవింత మెరమెర కొమరా. 686

క. మది రాగిలదోని ప్రే
రాదినేఁ డెంత వింత యయ్యెను బైపై
మదిరాక్షి కొసఁగ నాసొ
మ్మదిరా జూచుకొని వెడలు మను నిను తనయా. 687