పుట:శ్రీ ప్రబంధరాజ వెంకటేశ్వర విలాసము.djvu/261

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

చ. కని దొర లాసఁజేసి యుడిగంబులఁ బంపిన కీ లెఱింగి మో
మునఁ జిగురొత్తు లేనగవు మోసుల సమ్మతి యౌటఁ దెల్పి వెం
టనె యెదురేగి జూపు చికటారులఁగాను కొనర్చి వారిఁ దో
డ్కొని బువుసజ్జ నీవు తమిఁగూడక వీడఁగ నాడి యక్కటా. 650

గీ. వలపు తల కెక్కి వాని మందులకు జిక్కి
జాత మెల్లను రోయు నీ జన్మ మేల
యొక్కనికి దక్కి చౌకయై యున్న చెలిని
సూళిగేరిని వెదకినఁ జూఁపగలవె. 651

క. ఏసొమ్ము లేటివస్త్రము
లేసుఖ మేభోజనంబు లీవల పేలా
వేసమ్ములు గాసములకు
నాసలు రూకలకు గావె యది యట్లుండెన్. 652

అపూర్వప్రయోగము
క. తొఱుఁగు తమి నిన్నుఁ జెలులం
దొఱు నలరతిదేవిరూపు తుల నీరేఖం
దురు గౌనులు జవ్వాడన్
డుఱుము న్గదల వదలఁగ జను లుధృతులు వడిన్. 653

గీ. గుడికి ముద్ర వేసుకొని కులమున వన్నె
వాసిఁ గాంచి మాట వాసిం బెఱిగి
సాని మగువలందు జాణవై మగనాలి
పాటు కోర్చి తెట్లు పద్మనయన. 654

గీ. జక్కవలఁ బోలు నీగుబ్బచన్ను లేడ
వీని యుర మేడ యివి కొన్ని వెతలు గాక
కతలు నీబ్రతు కిఁక నేమి గలదు దూరి
కూళమారివిధాత చేకూర్చె నిటుల. 655

సీ. గుడిపామువలె బుసకొట్టిన న్వాకట్టు
మాటఁ బన్నినయట్టి మంత్రవాది
దనుఁ గనిపెంచు దల్లిని జోగురాలిగా
బందుకట్టిన యట్టి పాఁపజాతి