పుట:శ్రీ ప్రబంధరాజ వెంకటేశ్వర విలాసము.djvu/254

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


అపూర్వప్రయోగము
సీ. ముచ్చుసన్నంపు రుమాలు బిగ్గరజుట్టి
తొడిసన్నకసెల చల్లడము తమిని
దేవతాపూజార్థమై దెచ్చి దాఁచినయట్టి
గంధముఁ బదనిచ్చి కలయనలఁది
నీర్కావిధోవతి నెఱిక గన్పడుఁగట్టి
వలిపెదుప్పటి వలెవాటు వైచి
నునుగోపిచందనంబున నొనర్చిననూర్ధ్వ
పుండ్రంబు పైవ్రేల్మి బొట్టమర్చి
గీ. కేలనున్నట్టి పొత్తంబు వేళముగనె
నేల నిది మ్రోవ నింకని నేలవైచి
బాలపైఁ బ్రేమ మిగుల దువాళిమీఱ
మదనపరితాపదోదూయమానుఁ డగుచు. 618

ప్రాసభేదము
ఉ. వ్రేలిమి వ్రేల్వఁ డెప్పుడును వ్రేల్చుమొగంబు వధులలామకై
చాలుగ సంధ్య వార్చఁడు ద్రిసంధ్యల వార్చును వంటవార్పులా
బాలికయింట దండ్రి సలుప న్గననొల్లఁడు దేవపూజ యే
వేళల లంజతల్లి యిలవేలుపుమాత కిడు న్బ్రణామముల్. 619

చ. ఒకవెలయాలిమీఁద నిలుపోపని కూరిమి గల్గి యింటిలో
సకలము దెచ్చి యిచ్చినను జవ్వని యెవ్వని నిచ్చమెచ్చ కే
సకినెలతూఁగుటుయ్యెలను జక్కనిసామిగ రార యంచు మా
రకదనచాతురి న్నిలువరమ్ముగఁ గూడి చెలంగె నయ్యెడిన్. 620

అచ్చతెనుఁగు
క. చికిచికి నఱసిన బొమలును
గొకిబికిమెడ యెఱుఁగుమూతి నొసలు పాఁ
పకడెమ్ము దోలుటడుగులు
బికిలినబుట్టంబుఁ గూనివీఁ పఱచునుడుల్. 621