పుట:శ్రీ ప్రబంధరాజ వెంకటేశ్వర విలాసము.djvu/255

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

సీ. పాడింటువలె సందుపట్టుఁ దప్పినమేను
గానుగఱోలు వీఁకఁదగుకౌను
కోవెలతముకుపై కొడుపులగతిఁ బొట్ట
టోకిచ్చువ్రేల్డండ్లు బోకినోరు
నంజివేసినతాటిగింజకైవడి తల
గచ్చకాయలవంటి కాయకండ్లు
వికలంపు దెడ్లపోలిక డొంకుచేతులు
పందిటిగుంజలపగిది కాళ్ళు
గీ. మంటితలపట్టుకుంటి రాకంటివ్రేళ్ళు
నొంటిపలునుంట తుంటలు గంటుముక్కు
వింటిరూపంబు బొగుచుట్ట విడుపుఁదిత్తి
గలిగిచెన్నొందు నవ్వెల వెలఁదితల్లి. 622

సీ. చిటిచాపక్రిందఁ జేర్చిన మున్గుదామర
తెల్లజిల్లెడుప్రత్తి దివ్వె లెత్తి
యొక్కండు తోనూరు వక్కల బరణియు
గావుకరాటంబు గాటుటద్ద
మరుదైన తిపిరికిన్నెర తుమ్మపడిగంబు
వన్నెకోకల చందువా పిరంగి
పనిగిండి చిటికెన పావురా ల్సొగటాలు
నుంజలు గొరవక పంజరంబు
గీ. గందవడిపువ్వు పొట్టముల్ గద్దెపీఁట
కాసెకంచెల గజ్జె లగ్గలపుటగరు
ధూపములు పుట్టములవేటి పాపబెత్త
మిడుపు విశ్వాసిగల పడకింటియందు. 623

ఉపరిసురతము
ఉ. దర్పకశాస్త్రమార్గమణితస్ఫుటగల్లచపేట మంఘ్రి యు
క్కూర్పరతాడనం బమితగుంభితకంకణకింకిణీరవం
బర్పితచుంబనోద్యదధరామృత మీక్షణపారవశ్యము
న్సర్పవరాఖ్యబంధగతిఁ జాతురి గల్గిన కూఁతు డాయుచున్. 624