పుట:శ్రీ ప్రబంధరాజ వెంకటేశ్వర విలాసము.djvu/243

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

గీ. అచటి మణిపీఠమునను శ్రీహరి వసించు
సమయమునఁ జంద్రకళ యతిసంభ్రమమునఁ
గనక భృంగారు గొని యుదకములు బోయఁ
గడిఁక బదములు గడిగి భూకాంతుఁ డపుడు. 577

గీ. అర్చనలు జేసి గంధమాల్యాదు లొసఁగి
జీరకగుడంబు హరి వలచేతఁ దాల్ప
వైఖరి నొసంగి జలముల వార్వఁజేసి
యట సుఖాసీనుఁ గావించినట్టియెడను. 578

యమకము — అపూర్వప్రయోగము
గీ. శోభనాభీష్టదానాభిశోభియైన
మోహనాభర భీరు మోహనునకు
నాభినుతనాభి సారంగనాభిఁ దెచ్చి
నాభినామంబు నొక నతనాభి దీర్చె. 579

అపూర్వప్రయోగము
గీ. ఇంతి యోర్తు సామి కెదసూటి నీటున
తేట తాళితగెభిదిరకరోప
లకలశంబు మంజులప్రభాదూర్వాద
ళమునఁ దొడఁగి విడని క్రమము దోఁప. 580

ఉత్ప్రేక్షాలంకారము
చ. అలవడ స్వారివచ్చి మరుఁడాత్మను బోవుచు బైట భృత్యులన్
నిలుమన వార లచ్చటను నిల్చి తదశ్వము నీలిత్రాటిచే
నెలకొనఁ గట్టి డా లెదుట నిల్చిరొ నా హరిదాల్చు వక్షమం
దలతిరుమాల రాజిలుక తాళియుఁ గస్తురిపట్టెలుం దగెన్. 581

వ. అంత.

క. ఒకచోఁ గచసుమవాసన
యొకచోఁ దాంబూలచంద్రయుక్తపరిమళం
బొకచో మెయికుంకుమస
జ్జికమగు నెత్తావి హరికిఁ జెలువం బెసఁగన్. 582