పుట:శ్రీ ప్రబంధరాజ వెంకటేశ్వర విలాసము.djvu/242

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

చతుర్యమకయుక్తాక్కిలివడిసీసము
సీ. దరము కంఠంబు మందరము చన్దోయి కం
దరము నాభి సుదసోదరము పలుకు
ఘనము వేనలి ఘనాఘనము నెన్నడ తటి
ద్ఘనము మేను ఖగలం ఘనము చూపు
బింబ మధర మిందుబింబము మోము త
ద్బింబము బొట్టు శ్రీబింబము చెవు
లురులు ముంగుఱులు చివురులు వ్రేళ్ళంట్ల స
వురులు కురువు లల యలులు వళులు
గీ. తమ్ము లడుగులు చెక్కుటద్దమ్ము లతుల
తరుణకుందము లలరు దంతముల జిగి
యిల కటీరతటంబు కోయిలస్వరంబు
గాఁగ మననాతి గమనాతిగరుచి గనియె. 574

వ. అని వినుతిసేయుచుఁ దనుఁ దోడితెచ్చు చేడియలం గూడుకొని. 575

ఉపమాలంకారము
సీ. క్రొమ్ముగుల్ వడగండ్లు గ్రుమ్మరించినరీతి
నఱజాఱుకొప్పులో విరులు రాల
శీతాంశు ముద్దిడఁజేరు రోహిణివలె
మొగమున ముత్తెపుముక్క ఱమరఁ
దూఁడున గెందమ్మి దోఁచిన చాడ్పున
దళుకుటారంటి పొక్కిలి జెలంగ
జక్కవకవగూడ ఱెక్క లించుక విప్పి
నగతిఁ జన్గవ మకరికలు మెఱయ
గీ. నడుపులకు మూఁగు నంచ చప్పుడు లనంగ
బవరి మొలనూలి గంటల రవళి నిగుడ
దండ నెచ్చెలి యిచ్చు కైదండఁ గొనుచు
వచ్చెఁ దనతండ్రి మ్రోలకు లచ్చి యంత. 576