పుట:శ్రీ ప్రబంధరాజ వెంకటేశ్వర విలాసము.djvu/239

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


వదనసౌందర్యార్ణవస్ఫురన్మకరలీ
ల లనఁగ మకరకుండలము లునిచి
కరుణారసంబు సాక్షాత్కారమయిన క
రణి మేన కుంకుమరస మలంది
గీ. దీక్ష జేసెను భక్తి సంరక్ష కనఁగఁ
గరము నందునఁ బూనిచి కంకణంబు
శివుఁడు జాబిల్లి రేఖఁ దాల్చిన విధాన
ఫాలమున నుంచి ముత్యాలబాసికంబు. 563

క. తొలుఁదొలుత నిలువుటద్దము
నెలకొన నిడి యెదుట వెన్నునికిఁ గస్తూరీ
తిలక మళికమునఁ దీర్చె
న్నలవడ శృంగారరసమహత్వం బనఁగన్. 564

క. ఈరీతి మంత్రిచంద్రుఁడు
కూరిమిచే హరిని పెండ్లికొమరునిగా శృం
గారించిన నప్పట్టున
ధీరుం డాకాశరాజు తేజం బెసఁగన్. 565

సీ. రంగు మీఱిన యపరంజిగోడలచేత
మిన్నకుంకుమపువ్వు దిన్నియలును
జిలువమేపరి పచ్చపలకలచేతను
దొగసూడు ఱాజిగి దూలములును
విడి మగఱాల చెక్కడపుబోదెలచేత
బలు కప్పుఱాల కంబముల గములఁ
ద్రమ్మి మానికపుసంతనపట్టియలచేతఁ
జొక్కపుముత్తెపుసోబనములఁ
గీ. జేగల మెకమ్ము కొమ్ములఁ జేసినట్టి
బోరుతలుపులచేతఁ గస్తూరిమణుల
విరివి యరుగొప్పు గొప్పయుప్పరిగయందుఁ
బరఁగుచున్నట్టి ద్రాక్షచప్పరముక్రింద. 566