పుట:శ్రీ ప్రబంధరాజ వెంకటేశ్వర విలాసము.djvu/229

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

అనుప్రాసవచనము
వ. ఇవ్విధంబున నక్కాంతాతిలకంబు భుజంగగ్రామణి గ్రావరాడవలోకనజాతవిరహభలసంచలితమానసయై, వళక్షేక్షుకోదండమాధురీధురీణత్వసంబంధబంధురగంధాంధపుష్పంధయస్తనంధయశింజినీమంజుఝంకారఠంకారగంభీరదర్పకందర్పకరవిముక్తాసారసారసనారాచధారాక్షతలంబుల వలనను, అనుదినవిరహిణీలోకభీకరశుకపికశారికానికరకలకలరవంబుల వలనను, యావలి యావలి యావలిక శిఖావళావళికి, సఖు లవలాళవళికి నల్లనల్లన నుల్లంబు డిల్లు జెడి తల్లడమంది యప్పల్లవాధరి యొల్లంబోయి బరవశత్వంబునం గుందియున్న సమయంబున. 540

అనుప్రాసవచనము
సీ. చక్రస్తని యటంచు జగడించకు శశాంక
గురుతమోవేణి యీ కుందరదన
మధురాధర యటంచు మట్టుమీఱకు తేఁటి
చంపకనాస యీ జలజవదన
బిసబాహ యని మాఱు మసలకు రాయంచ
జలధరచికుర యీ కలువకంటి
పల్లవకర యని త్రుళ్లకు కోయిల
శ్రీరామమూర్తి యీ కీరవాణి
గీ. వదనకుంతల యాన సుస్వర సఖిత్వ
మొనసి యుండుట కతన మీ కిత వొనర్పు
ననుచు నళి చంద్ర పరభృత హంసములకు
భయము నయమునఁ దెలియఁగఁ బలికె మఱియు. 541

దైన్యము - చతుర్దశానుప్రాసఘటితచరణసీసము
సీ. అందమా లావణ్యకందమా యేచుట
చందమా పున్నమచందమామ
వైరమా ఫలసారహారమా వాచాల
కీరమా యీదారిబీరమూనఁ