పుట:శ్రీ ప్రబంధరాజ వెంకటేశ్వర విలాసము.djvu/230

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

గోపమా కృతవేణికోపమా సముదితా
టోపమాఁ కేకీకలాప మార్ప
నీతమా మలయాద్రిజాతమా సితమరు
జ్ఞాతమా నీమేలుసేఁత మాన
గీ. సదనకదనోగ్రమదనయున్మదనమదన
సదనసదనారతాతతశరశరవ్య
కరణసముచితభావనిగాఢదాహ
వతికి నతి కిలికించివతికి నలుగ. 542

రోషము - అపూర్వము
క. జుణుఁగకురా మదనా మా
తుణుమధ్యను సామి యేలినంతనె నీపొం
గణఁగుటకుఁ దుంటవిల్లరు
పణఁచుచుఁ బిప్పిగను నేలపాల్ సేయింతున్. 543

తృతీయ చతుర్థ చరణాపూర్వప్రయోగము
క. అని చతురవచన రచనల
ననవిల్తుని నతని బలము నగి సఖియౌ కాం
చనమాలిక నాంచారును
గని భయ మణఁగింపఁ దలఁచి కడఁకఁ దలిర్పన్. 544

కావ్యలింగాలంకారము
చ. మనసిజుఁ డంబకత్రయము మాటికి ముజ్జగమున్ జయింపఁగాఁ
బనిచి తదీయశేషమగు బాణయుగంబున నిన్ను నేయఁగా
ననువుఁ దలంచు నంతను నిశాధిపుఁ డొక్కటి భానుఁ డొక్కటిన్
బనివడి మొక్కఁబుచ్చి రల భావజుఢాకకు నేలఁ జింతిలన్. 545

వక్రోక్తి
సీ. వనజాయతాక్షి వీరినిఁ గూర్చి భయమేల
నంగహీనుఁ డుమరుఁ డదియుఁగాక
గొదవెన్నఁగాఁ బుట్టు గ్రుడ్డులు కీరముల్
పెంపుడుగున్నలు పికకులములు