పుట:శ్రీ ప్రబంధరాజ వెంకటేశ్వర విలాసము.djvu/219

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

ఆదియమకము — అపూర్వప్రయోగము
500. క నలినమ్ముల నలినమ్ములఁ
జెలికేల్ నూగారు నడుపు చెలువము నగు వె
న్నెలమించుల నెలమించుల
నెలఁత నగవు మొగము మేని నిగనిగ దెగడున్. 500

శ్లేషపరికురాంకహేత్వర్థాంతరన్యాసాలంకారసంసృష్టిసీసము
సీ. ప్రతినచేఁ గృష్ణసర్పమును బట్టి శిఖండి
మలసి తమ్ములదాటి మధుపసమితి
పదిరి గొబ్బున విష్ణుపద మంటి విషదుండు
నీట మునిఁగి బైట నిలిచినాఁడు
మునుమున తారకల్ ముట్టి తమస్థితి
కడఁక సోముని గొట్టి ఖలతముండు
నాజ్యార్ద్రాతాస్ఫూర్తి నలరి చిలువ చాలు
బలిపీఠ మొనసి తప్పక భుజంగి
గీ. సంపద లొసంగి వెండి దండింపసాఁగె
సర్వమును మిథ్యాగా నెంచి చక్కనివని
త బలుజడతానబద్ధమూర్ధన్యబుద్ధ
మగుటను మలీమసుల కెందుఁ దగవు గాదె. 501

శ్లేషానుప్రాణితానుమానయుక్తపరికరాలంకారము
సీ. హరిమధ్య పాలిండ్లు లాగట్లు గాఁబోలు
గాకున్న శృంగారగరిమ దగునె
పొన్నారి కన్బొమ పూవిల్లు గాఁబోలు
గాకున్న మాధుర్యగతి గలుగునె
కొమ్మనుడి వనఃప్రియమ్ము గాఁబోలును
గాకున్నఁ బల్లవగ్రాహి యగునె
కమలాకరమ్ము లబ్జములు గాఁబోలును
గాకున్నఁ గంకణకాంతిఁ గనునె