పుట:శ్రీ ప్రబంధరాజ వెంకటేశ్వర విలాసము.djvu/218

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


బాహువులు బిసప్రభవకాంతిఁ జెలువొందెఁ
గన్నులు రాజీవగణన నొనరె
లేఁ గౌను బుష్కరలీలచే రాణించెఁ
గంఠంబు జలజసంగతిఁ దనర్చెఁ
గీ. గరము జిగిరూపు కమలాళి గరిమ గాంచె
నలరుమేల్మంగ గనుక తత్ఫలము బొందె
గాన బొగడఁగ నెవ్వారికైన వశమె
కంటికింపుగఁ గంటి వాల్గంటి నిపుడు. 497

త్రిప్రాసయమకకందము
క. కుందమ్ములు పలుకుదురున
కుం దమ్ములు తెలిగల తళుకుం దమ్ములు మో
మందమ్ములు నడుపులు బలు
మందమ్ములు ములుకు లౌర మానినిచూపుల్. 498

ఉభయచిత్రసీసము
సీ. పడఁతి దేహము కుసుంభము నడంచుటయ కా
దువిద వక్షోజంబు లోటుపఱచు
రమణి పల్జిగి కోరకముల రాల్చుటయ కా
దింతి సిబ్బెపుగుబ్బ లెగరఁదోలు
వెలఁది నవ్వు గుళుచ్ఛము లదల్చుటయ కాదు
మదిరాక్షి పాలిండ్లు చిదిమివైచుఁ
జెలియారు శైవాలములఁ గొట్టుటయ కాదు
ముదిత చన్నులు ఱాల మోఁదఁజేయు
గీ. నవుర మధ్యమవర్ణంబు దివియ నుత్త
రార్థకథితోక్తి కుపమలై యవియె మదిని
గోరి యెన్నెడుచోటుల కుంభ కోక
గుచ్ఛ శైలంబు లగుచు నిజేచ్ఛఁ దనరు. 499