పుట:శ్రీ ప్రబంధరాజ వెంకటేశ్వర విలాసము.djvu/217

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

గీ. ధాత్రిఁ జిత్రిత పుష్పకోదండనేతృ
నూతనవిధాత సృజియించెనో యనంగఁ
గలికి యూరులు గటివళుల్ గబ్బిచనులు
కరములు భుజమ్ము లాస్యంబుఁ గబరియొప్పె. 492

కైశికీవృత్తి
చ. పెలుచగువీలు శ్రీలు గడు బేసడ లాడ సలాము సేయు క
న్నులు దెగబారకెచ్చు జడ నున్దలిరాకు వెలార్చు మోవి చెం
డులవడిఁ జెండు గుబ్బలపటుత్వము నూరులతీరుగాఁక వె
ల్గలపుబసిండిమైజిగి చొకారము నియ్యెలనాఁగకే దగున్. 493

యతిభేదము
క. మారనరేంద్రుఁడు నెఱి నూ
గారను బెనుబాము వెడలఁగా దిగి నెదుటన్
జేరుపనగు నఱపెట్టియ
సౌరునఁ బొక్కిలి దనర్చెఁ జంద్రాననకున్. 494

ఉ. ఆనునుఁగొప్పువ్రేఁకదన మాతెలిగన్నుల బెళ్కు సోయగం
బానగుమోము చొక్కటము నాబిగిగుబ్బలయుబ్బు నిబ్బరం
బానులిగౌను తిన్నదన మాకటి మిక్కుట మావినూత్నపా
దానుగతాబ్జరేఖలు నయారె యొయారికి దీనికే దగున్. 495

కైశికీవృత్తి
ఉ. సోఁకినఁ గగ్గుమేను నగు జొప్పున త్రెవ్వెడు గౌనుచంద న
ఱ్ఱాకులఁ బెట్టు నెమ్మొగ మయారె యొయారపుబెళ్కు జూపు పెన్
జీఁకటి గప్పు కొప్పు తొలుచిందము చందము కంటమందమున్
వీఁకగ మచ్చరించి సరి నిక్కుచనుంగవ బొల్చె నింతికిన్. 496

సమాసాలంకారము
సీ. పలుచనియడుగులు పద్మవైఖరిఁ జెందె
నాసన మబ్జవిఖ్యాతి నలరె
బెళుకుచూపులు మహోత్పలరీతిఁ జెన్నారెఁ
బొక్కిలి సారసస్ఫూర్తిఁ దనరె