పుట:శ్రీ ప్రబంధరాజ వెంకటేశ్వర విలాసము.djvu/220

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

గీ. పటుకళానిధి గాఁబోలు పాపమోము
గానిచోఁ గౌముదీహరికాంక్షఁ బడునె
యలరు మించులు గాఁబోలును లతకూన
చూపు లటుగానిచోఁ గడి రూపు లగునె. 502

ఉభయస్ఫురణము
సీ. కలికి కంఠము సౌరు కలికి చూపుల బాఱు
కంబుజాలము జాలకంబు గేరుఁ
జెలువ కౌనుహొరంగు దెలిగన్నుల తెఱంగు
మృగరాజమును రాజమృగము నణఁచు
వెలఁది మొగము సొంపు వెలఁది వాతెఱకెంపు
రాజబింబము బింబరాజ మెనయుఁ
బొలఁతి నెన్నడలాగు తళుకు కీల్జడబాగు
మునునాగమును నాగమును జయించు
గీ. నాఁతి ముంగుఱుల కళుకు నగవు కులుకు
సారఘనమును ఘనసార సరణి మించు
ననుచుఁ దనమనమునఁ గను వినుకరిదొర
కొండరాయుండు గొనియాడుచుండు నపుడు. 503

క. మును వనితలమున నిలిచిన
వనితను పొనపొనను జేరి వలపు సొలపునున్
గని వినయము నయబ్రియమును
మనసునఁ బెనఁగనఁగఁ గనకమాలిక బలికెన్. 504

మధ్యమయమకద్వయఘటితచరణసీసము
సీ. ఔనెలో నానాట నానాట నీవంటి
వనిత లివ్వనిత లివ్వనిని మెలఁగ
నీ వీశుప్రేమాన నేమాన నేజూచు
కలనమ్ము కలనమ్ము తెలివి గాదె
వలపు నీకును చలచ్చలదళాంచలదళా
రహిమాని రహిమాని బ్రబల మగునె
మరుఁ డేయ నిన్ను దామరలఁ దామరల పూ
వింట పూవింటను విడియఁదగునె