పుట:శ్రీ ప్రబంధరాజ వెంకటేశ్వర విలాసము.djvu/212

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

మ. కళకు ల్జిమ్మెడుమేను బంగరుసలాక న్మీఱు నయ్యారె యొ
ప్పులకుప్పా చలితోరు తత్తరపుజూపుల్ కారుక్రొమ్మించు ని
గ్గులు మాధుర్యఘనోక్తి గప్పురపుబల్కుల్ రాలు గెమ్మోవి తే
టలు ఝల్ఝల్లున కండచక్కెరలు వేట్కన్ జిల్కు నిక్కల్కికిన్. 474

ఉభయచిత్రోత్ప్రేక్షోలంకారము
క. సిరిమొగమునను నలువ య
క్షరావధానజననముగ గ్లౌస్థితి దలఁచన్
గురువౌత్వము లత్వంబు నొ
నరించె నన నుదురు గురు వెనయు బొమ లమరెన్. 475

గీ. నిక్కు నెఱుగొప్పుకందము ముక్కు చంప
కంబు నేత్రద్వయం బుత్పలంబు వదన
మంబుజంబు నితంబబింబంబు పృథ్వి
తరమె యీలేమవృత్తతత్త్వము నుతింప. 476

శబ్దచిత్రము
తే. సతికి వనజదర్పణ నలాహిత పదత్ర
యాదివర్ణముల్ గ్రహించి యబ్జసూతి
కళుకు నెమ్మోము నిర్మించు కతన సూవె
నదిమొదల్ వదనాహ్వయ మద్దమయ్యె. 477

ఉపమేయోపమానవాచకనకారాదిపదగుణితాసాధ్యమత్తేభవిక్రీడితము
మ. ననలన్ నాగము నుప్పునీళ్ళ నుడుగున్ వామాక్షి నూత్నాసి నె
మ్మనపున్నైశమునోమనౌ కళల నంటౌతమ్మి నర్మన్న గం
గన సహ్మాసయు నిగ్గు నీటు మడి నూగా ర్నెన్నడ న్గల్గు తి
న్నన నైజాంగము నోము నాక నుదురు న్నవ్యాంఘ్రి నర్మోక్తియున్. 478

ఉపమానోపమశబ్దైక్యాపహ్నవరూపకాలంకారము
సీ. పరికింప జాతరూపము జాతరూపము
మొగినెల మేలిమోము నెలమేలి
మోము నాభ్రమరకములు భ్రమరకములు
కన నంబకము లంబకములు తళుకుఁ