పుట:శ్రీ ప్రబంధరాజ వెంకటేశ్వర విలాసము.djvu/213

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


జెక్కుతళుకుఁ బెక్కు నక్కరములు చిగు
రులు కీరములు చిగురులు పృథుల కు
చమ్ములు పృథులకుచమ్ములు భద్రక
రోరులు భద్రకరోరులొగి ని
గీ. తంబము నితంబము నలపదములు నలప
దములు గణియింప నఖవిభదానఖవిభ
కొప్పు ఘనమును కొఱఁత లేకొప్పు ఘనము
పాలకడలిని బొడమిన బాల కౌర. 479

ఫలోత్ప్రేక్షాలంకారము
సీ. బలునీచుకంపుమేనుల దాల్చు సడి తెఱ
గంటి వంగసమునఁ గలుగు కొదవ
వడిజాలములఁ దగుల్పడి పోవు నారడి
వలవంతలు గుంది నిలుచు నింద
బవరాల మరుఁ డోరపడఁగసేయు కొఱంత
యలుఁగుల పాలుగానైన దూఱు
జీవనమున కొడ్లఁ జెఱచిన యాడిక
పొరలెత్తి పోడాఁగి పోవుఱట్టు
గీ. నరుల కెంతగాలములకు నగప డసదు
మదినిఁ దలపోసి యవియెల్ల మాన్పనెంచి
పండువెన్నెల జిగిఁ జెందు గండుమీలు
బాల తెలివాలుఁగన్నులై బరిఢవిల్లె. 480

ప్రతీపాలంకారము — అపూర్వప్రయోగము
సీ. రామవేనలిమాద్రి చామరస్తోమంబు
డాయునంతనె తోఁక గోయరాదె
పడఁతి యూరులతోడఁ బ్రతి నెన్ను ననఁటులఁ
గొంచకఁ జర్మ మెత్తించరాదె
వనిత చూపులకుఁ దిర్వళిక నిగ్గులు సరి
గాంచవచ్చిన నివాళించరాదె
యువిత బొమ్మలసాటి నొందు చెఱకువిండ్ల
మించి పిచ్చలుగ ఖండించరాదె