పుట:శ్రీ ప్రబంధరాజ వెంకటేశ్వర విలాసము.djvu/211

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

క. ఆనిమ్మపండ్ల నలచుట
యానికయే బొమ్మరముల నలతాళములన్
దీని కఠినస్తనద్వయి
కానిమ్మని నలము త్రాటగట్టుం గొట్టున్. 470

సార్వత్రికనియమయమకాంత్యప్రాసభాసమానవృత్తము
ఉ. నూరును మారుకైదువ తనూరుచి దాపలుమాఱు రంభ చె
న్నూరులు మారుమోవిచవి నూరును తేనెకు మాఱు శీతభా
నూరుత గోరు మోముడుల నూరుచు తీరగు గోరుమేన దీ
నూరువు జేరుచో మిగుల నూరు నెమ్మదిఁ జేరు నద్దిరా. 471

ఆద్యంతయమకరూపముక్తపదగ్రస్తగీతి
తే. కాంత నగ వెంచ దిల జాల గప్పురాల
కప్పురాల సరము గేరు గలికి యూరు
మేటి చెలిమేనునగు నల మించులతల
మించులతలను దగనేలు మెలఁతకేలు. 472

విరోధాభాసాలంకారము
సీ. అలగౌను కలిమి మిన్నంది మిన్నందియు
నాలోన ముష్టికి బాలుపడియె
ఘనకుచశ్రీలు దుర్గమదుర్గముల నేలి
ననుదినం బుపవాసమునకు జిక్కె
భువి కటి రమ భూరి భూరివేది గని య
నిశ మమితక్షామదశను జెందె
గళలక్ష్మి శంఖ శంఖమ్మును మించియుఁ
దగు గొంటుపోకల దారి గాంచెఁ
గీ. గటగటా ధాత కొకయింత గరుణ లేదె
గాస యౌగాము లెఱుఁగఁడెఁ గడఁగి దలఁప
నవతఁ గని సిరు ల్పూనగా నవునుగాని
సంపద వహించి లేమి భరించు టెట్లు. 473