పుట:శ్రీ ప్రబంధరాజ వెంకటేశ్వర విలాసము.djvu/200

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


పల్లవములు పల్లవములు మెఱుఁగుకోపు
చూపు మెఱుఁగుకోపు చూపు చాలి
మూలరాబలరూపు మూలరా బలరూపు
మేలిమిమెయి మేలిమి మెయి నెల ను
గీ. దురు నెలనుదురు మెట్టదామరల గరము
మెట్టతామరల గరము మెఱయు నెమ్మి
నడపు నెమ్మినడుపు నడుబెడఁగగు నెల
మోము నలమోము భామాలలామ కరయ. 425

అనేకాక్షరఘటితదుర్ఘటయమకవిఖ్యాతగీతి
ఆ. కలికి మెయి మెఱుంగు కలికిమెయి మెఱుంగు
కులుకు చూపు తేటి కులుకు చూపు
వెలఁది యలరు నవ్వు వెలఁదియలరునవ్వు
తళుకు చెక్కు పసిఁడి తళుకు జెక్కు. 426

ప్రతీపానుప్రాణితశబ్దచిత్రరూపకోపనీత ప్రతిపద దీపితోపమాలంకారసంసృష్టిసీసము
సీ. కంబుకంధరనితంబంబుతో మార్కని
పాదము ల్ముఖవర్ణభంగ మొంది
తరళాయతాక్షిముంగురులతో డగ్గరి
యళులు సమ్ముఖవర్ణహాని జెంది
కువలయనేత్రచన్గవతో నెదిర్చి భూ
ధరము విముఖవర్ణసరణి బొంది
భద్రేభయాననున్బలుకుతో డీకొని
శుకమును ముఖవర్ణవికల మంది
గీ. వహి తదీయాంగసముచితవర్ణధరభ
రమున పదములు వళు లధరము మొకము న
యి సరి దొరయ తమ్మిల నల నిగురునెలను
దగుజడత తగ్గు వడక కందు గనజేసె. 427