పుట:శ్రీ ప్రబంధరాజ వెంకటేశ్వర విలాసము.djvu/199

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

ఉ. ఎక్కడ కాంతి మిన్న దన్న దన మెంత నుతించిన నంత యొప్పు నా
చొక్కపుమోము నానడుము సోయగ మాసొగసైనకొప్పు నా
చక్కెరమోవి యామెఱుఁగుఁజన్నులు నానిడువాలుఁగన్ను లా
చక్కనిజెక్కు లాపిఱుఁదు చందము నందము దానికే తగున్. 422

శ్లేషయుక్తవైదర్భిరీతి
శా. ఆలావణ్య మగణ్య మాగుణ మనన్యస్త్రైణసామాన్య మా
శీలం బప్రతిమాన్య మావినయ మక్షీణోదయం బాకళా
జాలం బుజ్జ్వల మావచోవిభవ మాశ్చర్యావహం బావయ
శ్రీలాలిత్య మనర్ఘ్య మాకుల మతిక్షేమంకరం బచ్యుతా. 423

సీ. వనిత వేనలిఁ జూచి వనధర మవనత
గతిఁ జెంది ధర మయి కదిసి నిల్వ
గురునితంబం బొత్తుకొనిపోవ దర మయి
దొరయ గళ మెదిర్చఁ దులకు రాక
తిరిగి రదమ్మయి దినుసైన కోరక
మరగతి నొందించి యంతఁ గోక
మై యుండఁ గుచమును కో యని యట్టె పైఁ
గని పైకమై నుడి నెనయ వాణి
తే. కినియ నది రాజదేశము నన వెలుంగ
నానన మెదురన జతమై రాది తా మె
లంగి తారాస్థితిఁ గడుఁ జెలంగ నఖము
గెలిచెఁ గనుక నా కనకాంగిఁ దలమె పొగడ. 424

యమకానుప్రాణితరూపకఘటకదుర్ఘటచరణసీసము
సీ. తులకించు వాలుగన్నులు వాలుగన్నులు
నలువు నాచుగురులు నాచుగురులు
చుక్కన గోరును చుక్కన గోరునున్
గుబ్బలు గుబ్బుల యబ్బురంబు