పుట:శ్రీ ప్రబంధరాజ వెంకటేశ్వర విలాసము.djvu/201

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

త్రిప్రాసాద్యంతైకనియమయమకకందళితకందము
క. తాననయని చంద్రోపమి
తానన యెలుగెత్తి యే కతానన నిడు పం
తానన విలుతుఁడు మెచ్చఁడె
తానన నానొకతె యేకతానన యౌరే. 428

శబ్దశక్తిమూలాలంకారధ్వని
క. తరుణీరత్నము పద్మిని
పరికంపఁగ నినుఁడ వీవు భామినికి భవ
త్కరసంగతి చేకూరక
దొరుకునొఁకో సంతసము చతుర్ముఖ జనకా. 429

తే. భాగ్యముల యిక్క యొరుల కా పడఁతి యందు
దొరకుటలు పుణ్య మెటువంటి దొరకు దొరకు
నొక్కొ యనుచును నృపశౌరి దిక్కుఁ జూచి
యక్కలికి పెక్కుగతుల బెంపెక్క బొగడి. 430

చ. ఎనయఁగ డేగ నయ్యబల యిచ్చిన వాడిన గల్వదండయున్
గొనియట జేరి వేగఁ గయికొమ్మను యిచ్చిన యనంతరంబ నే
పని విని వచ్చు మా పయిని బక్షముతోఁ గృప యుంచు మన్న నా
వనిత వచోవిశేషములవైఖిరికి న్బ్రమదంబు నొందుచున్. 431

తే. తొలుతఁ దావచ్చు తెఱఁగెల్లఁ దెలుపు మనుచు
మగువ నటు బంపి తనకూర్మి మంత్రిఁ జూచి
దాను కలగన్నయట్టి యాతన్విరూప
విభ్రమంబుల వర్ణించి వేడ్క నుండ. 432

క. చని యచట సరసిచెంతను
తనరాకకు నెదురుచూచు దరుణీరత్నం
బును గని ప్రమదముఁ గూర్మియు
మనమునఁ బెనఁగొనఁగఁ గనకమాలిక బలికెన్. 433