పుట:శ్రీ ప్రబంధరాజ వెంకటేశ్వర విలాసము.djvu/195

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

చతుష్పాద్యమకము
క. కుందరమా విలసమున
కుం దరమా చెలి నఖాళి గుఱి నెన్నఁగ నా
కుం దరమా యని యపు డళు
కుం దరమా కొమ గళమునకుం గనుచోటన్. 402

త్రిదళయుక్తకందము
క. నిగరాలగు మగఱాలను
నిగరాలుగఁ జేయు నౌర నెలఁత రదనముల్
పగడంబుల జగడంబులు
జగడంబు లిడు న్మిటారి చవిమోవిరుచుల్. 403

మధ్యమయమకము
క. మందగమన నెమ్మోమున
నందలి తిలకమున దృష్టినలకమ్ముల లీ
కందమ్ముల కుందమ్ముల
కందమ్ములఁ గేరు మీఱు గరసించ నగున్. 404

క. విమలరుచి రుచిరతర హీ
రమణిన్ నో రదుము రదము రంజిల్లెడు సం
జమెఱుంగుఁ దొగరుఁ జిగురున్
గొమరున కాస్పదము పదము కొమిరెకు నమరెన్. 405

చరణాద్యంత చతురక్షరనియమయమకము
ఆ. కప్పురాల మించు కప్పురాల దలంచు
కోపుచూపు చెలువ కోపుచూపు
కుందరాజిమిన్న కుంద రాజిలుచున్న
సన్ననవ్వు కన్నె సన్ననవ్వు. 406

చతురక్షరయమకము
ఉ. ఆలపనంబు తేనె జడియాలపనంబు శశాంకబింబ మా
వాలుగదా బెడంగు జడ వాలుగదాయల వాలుఁగన్నులా
జాలపదమ్ముల న్గెలువఁ జాలపదమ్ములు బొల్చు మేలుమే
లాలత కూనయైన నుతు లాలతకూనవెలంది మేనికిన్. 407