పుట:శ్రీ ప్రబంధరాజ వెంకటేశ్వర విలాసము.djvu/194

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

తాటిగింజ మెడ చిందము వ్రేళ్ళు పగడముల్
కరము లబ్జములు కక్షములు దిరుగు
దలు కేలు తూండ్లు గుబ్బలు గిరు ల్వళు లలా
రువాల్ నాభి గుహ నడుము విన్ను
గీ. కటు లరులు తొడ లంట్లు మోకాళ్ళు బొంగ
రములు పిక్కలు బొదులు గుల్భము లరడలు
ప్రపదములు కూర్మములు నఖరము లుడు లడు
గు లెడదమ్ములు వెనుపల్క వెలఁది కొప్పు. 398

సభంగాభంగశ్లేషానుప్రాణితోపమాలంకారము
సీ. సకియవేణి ఘనాళి నొకమూలకును దెచ్చు
రమణియానము కలభముల నిమురు
యువతి వాతెఱ శోభన వసుధఁ బాలించు
నతివ పొక్కిలి సుడినంటి మించు
ననఁబోఁడి మెడ యలనవకంబు నిరసించు
నబల మై వాల్మించు నతిశయించు
వెలఁది సిబ్బెపుగుబ్బ లలరు బంతులఁ గొట్టుఁ
గొమ చెక్కు చంద్రఖండము హసించు
గీ. నాతిచూపులక్రియ బోటినఖములవలె
నువిదకటి పోల్కి నెలఁత యూరువుల పగిది
యన్ను వళిగతి మగువ నూగారు కరణి
ముదిత పలుమాట్కి యెలనాగ నుదురు ఠేవ. 399

ఆ. నెలఁత కొమిరె వయసు నెమ్మేను మోము గో
మించు మించుఁ జందు మించు మించు
మగువకేలు తుఱుము మదను మొదటియాన
వాలువాలుగు హరవాలు వాలు. 400

క. మగతేఁటి కలువవెన్నెల
నిగళం బల మెఱుఁగుశరము నీలము వలలన్
జగడించి గెలుచు చూపని
దుగి నుండెడు ననవ సంఖ్య తొయ్యలివీనుల్. 401