పుట:శ్రీ ప్రబంధరాజ వెంకటేశ్వర విలాసము.djvu/193

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

క. సిరిసుగుణపంక్తి తదుదా
హరణత్తారావళి నఖముల మంజరి చ
న్నరి యాకందముల ప్రబం
ధరీతిఁ గచ మింతి వింత ధరలోఁ గలదే. 393

తే. రహి మది యయోధ్య వాతెఱ రక్తి మధుర
కౌను మాయా కబరి కాశి కటియు కాంచి
గాంచి వెలయు నవ్వెలఁదిని గాంచినంత
యబ్బురమె క్షేత్రఫలము మీ కబ్బు టెల్ల. 394

సర్వయమకరూపత్రిప్రాసకందము
క. సరమా కే లనఁటికి మీ
సరమా మెఱుఁగుఁదొడ నాభి సరమా జలజా
సరమా ముఖరుచిభసలవి
సరమా కురుల జిగి కొమ సుసరమా పొగడన్. 395

అనుప్రాసగీతి
ఆ. వాలుమీలు డాలు నేలింతి కన్గవ
సోము గోము నోము రామ మోము
మించుమించు సంచు మించు బాలికమేను
మిన్ను చెన్నుఁ దన్నుఁ గన్నెనడుము. 396

యమకము
క. నెమ్ములు గమనమ్ములు మీ
నమ్ములు మంజులతరనయనమ్ములు తళుకూ
నమ్ములు దృక్చలనమ్ములు
నెమ్మిఁగన మెఱుఁగుబోణి కిమ్మెయిఁ దనరున్. 397

ద్వాత్రింశదవయవవర్ణవరూపకాలంకారము
సీ. తుఱుమహిమోము చంద్రుఁడు నుదు రఱనెల
బొమలు విం డ్లక్షు లేణములు ముక్కు
నువ్వుఁబువ్వు చెవులు శ్రీల్ నునుబండ్లు మొల్ల ల
ధర మిగు ర్చెక్కు లద్దములు గవుద