పుట:శ్రీ ప్రబంధరాజ వెంకటేశ్వర విలాసము.djvu/196

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

క. కందమ్ముల చిందమ్ముల
చందముఁ గని గెలుచు చెలువజడ మెడ బెడగిం
దిందిరములఁ జెందిరముల
యంద మగున్ మగువవీక్షణాధరకాంతుల్. 408

సావయవరూపకాలంకారము
సీ. నిద్దంపు నెమ్మోము నిండుచందురునకుఁ
దెలినవ్వు వెన్నెల తెలివి గాఁగ
దిలకించు కోపుచూపుల తూపుగములకు
నెఱికప్పు ఱెప్పలు గరులు గాఁగ
బొంగారువలిగుబ్భ బొంగరములకు నా
పై మొన ల్ములుకుల బాగు గాఁగ
నతులితకాంతి బాహామృణాలములకుఁ
గరములు మెట్టదామరలు గాఁగ
గీ. మించు క్రొమ్మించులీను నెమ్మేనులతకు
మంచివయసు వసంతాగమంబు గాఁగఁ
దను గనినవారి చూపులు తమకు మఱల
చనినరూపున దనరె కడానిపొలఁతి. 409

ఆదివర్ణవృత్తికందము
క. ఆమో మాకురు లానొస
లామెడ యాకుచయుగంబు నాతఱు లాయా
రామధ్యం బాకటి తటి
యామోకా ళ్ళాయడుగులు నాచెలి కలరెన్. 410

ముక్తపదగ్రస్తద్వయఘటితచరణసీసము
సీ. మించు లందున మించు మించువైఖరినింపు
నింపునెమ్మేని నిద్దంపు సొగసుఁ
బువ్వులజిగినవ్వు నవ్వుచొక్కపుడాలు
డాలువేలార్చు కపోలపాళి