పుట:శ్రీ ప్రబంధరాజ వెంకటేశ్వర విలాసము.djvu/182

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


గీ. విభవవీరత్వవాగ్వర్ణవిజయవిహృతి
విశృతదయావితరణాప్తి వెలయ మీఱు
భవదుదారయశఃప్రతాపరమ జెంద
భేదరీతి ప్రబలును దిగ్బృందమందు
నందితానందనిలయ యానందకంద. 360

కందగర్భితప్రమితాక్షరవృత్తము
క. రవిచంద్రనేత్ర సుర రా
జవరస్తవనీయచక్ర శరజాత సరోం
బువిహార నిర్భరసము
త్సవచిత్త వనద్విపేంద్రదర దాతిశయా. 361

త్రివిధాపహ్నవలక్షణము
మ. స్థిరచక్రం బిది గాదు బాహుజమహాశ్రీగాని శంఖంబుగా
దురుకీర్తిద్యుతిగాని దేహరుచిగా దుద్యద్ఘనౌఘంబుగా
ని రహిన్ జూడఁగనంచు నీదు నెఱచిన్నెల్ ధన్యులెన్న న్ఫణా
ధరగోత్రంబునఁ గానుపింపవె రమాధ్యక్షా జగద్రక్షకా. 362

అశ్లిష్టమాలాపరంపరితరూపకము
మ. వనితాదృ క్కుముదేందుబింబము యశోవల్లీవసంతాగమం
బని దా పూర్వకథాసుధాంబుధి భుజౌజోర్కోదయక్ష్మాధరం
బన రాజద్గుణరత్నరోహణము నీ యాకార మెవ్వారికిన్
జనునే సన్నుతి సేయ? శ్రీహరి! దయాసంత్రాతమాద్యత్కరీ. 363

ఛేకానుప్రాసపంచచామరము
ఘనాఘనాభిరామధామ కంధిజా దరీదరీ
వనావనాభిలాకలాదవైణవా హరీహరీ
వినావినామదైత్యదంతవీరకేసరీసరీ
దినాదినారజాక్ష సమ్యదృక్సుధాకరీకరీ. 364

హరిహరవర్ణనాయుక్తానులోమప్రతిలోమకందద్వయము
మారవిభావాభవన ప
చారధరజయదర వనిజననుత యజరా
వారధిదర పర పురహర
సారగకజరామ సువనజనయన జేజే. 365