పుట:శ్రీ ప్రబంధరాజ వెంకటేశ్వర విలాసము.djvu/181

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


హరివాహనాధిరోహణము నియ్యదు గాని
హరివాహనాధిరోహణము నిచ్చు
నమరభామాసుఖావ్యాప్తి నియ్యదు గాని
నమరభామాసుఖావ్యాప్తి నిచ్చు
గీ. ని న్నని నెదుర్చు ప్రత్యర్థినికరము గని
దారి మొనజూపి నీహేతి దానరీతి
కంటి విన్కలి దంటి పేరింటి గుంటి
చక్కి నెక్కొన్న నలరూపు సామిమిన్న. 358

ప్రకృతాప్రకృతశ్లేషసీసము
సీ. శ్రీకరమైన హేవాకభాగ్యము నంది
వరకచ్ఛపాద్యవిస్ఫురణఁ జెంది
యచ్ఛభూదారసమాఖ్యచే నలరారి
నరసింహమహిమను నలువు మీఱి
యత్రివిక్రమత మే లతిశయంబు వహించి
యతులభార్గవగురుప్రతిభఁ గాంచి
శ్రీరామభద్రప్రసిద్ధిని విలసిల్లి
బలభద్రవైఖరిఁ బరిఢవిల్లి
గీ. యలఘుసర్వజ్ఞతాస్థితి వెలయఁ గాంచి
కలికిరూపున జగ మెఱుఁగంగ బొల్చి
దనరు విఖ్యాతిగ దశవతారరీతి
శేషశైలనివాస కౌశేయవాస. 359

వకారాదినియమశబ్దార్థాలంకారశ్లేష
సీ. వజ్రిభిన్నగరుచివైఖరిని విదల్చి
వరశరజాతాభవహి నదల్చి
వాణీవరద్యుతి వారక నిరసించి
వనజవిశదదీప్తి వడి వహించి
విజయపత్రవిభను వేడుకగా జీరి
విపులాజి దీధితి వేగ జీరి
విధుకాంతమణి కాంతి వేటాడి పైదూరి
విమలచంద్రప్రభ వెరజ దూరి