పుట:శ్రీ ప్రబంధరాజ వెంకటేశ్వర విలాసము.djvu/180

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

శ్లేషానుప్రాణిత కార్యకారణ విపర్య యతిశయోక్త్యలంకారము
సీ. అని నీదు కోపంబు ఘనతఁ జెందకమున్నె
తత శరవర్ష మంతటను వెలయుఁ
దత శరవర్ష మంతట వెలయకమున్నె
ఘనరసాధివరవాహినులు వాఱు
ఘనరసాదివరవాహినులు బాఱకమున్నె
యరిజీవనోన్నతి యందుఁ దేలు
నరిజీవనోన్నతి నంది తేలకమున్నె
బహుతరతత్ప్రతాపంబు నిలుచు
గీ. నరరె వినుతాద్భుదాన పరివిధాన
సదవ ధానప్రధాన దిగ్జయనిధాన
దాన సంధాన మేధా నవీన విభవ
విలయ చండార్క సంకాశ వేంకటేశ. 356

తాద్రూప్యాభేదరూపకసంసృష్టి
సీ. అవిరళనిజకీర్తి ధవళాంబుజమునకు
గగనమండలము భృంగంబు గాఁగ
అసదృశదోఃప్రతాపసమీరబంధుసం
కాశరతతి శలభాళి గాఁగ
నతులితదానధారాంభోధిరాజుకు
చంద్రికాధవళి ఫేనసమితి గాఁగ
ననుపమసౌందర్యఘనజాలసరణికి
మెలఁతలచూడ్కులు మీలు గాఁగ
గీ. నెగడఁగాఁ జేసి భాసిలు నీకు దొరయు
దొరను నేగాన తావకచరణమాన
కోరకైదువు దునెదారిపేరి పుడమి
దారిగవిదారి దారుమందారి దారి. 357

విరోధాభాసాలంకారము
సీ. సరసామృతాహారనిరతి నియ్యదు గాని
సరసామృతాహార నిరతి నిచ్చు
బరమసంతానసౌభాగ్య మియ్యదు గాని
పరమ సంతానసౌభాగ్య మిచ్చు