పుట:శ్రీ ప్రబంధరాజ వెంకటేశ్వర విలాసము.djvu/179

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

వృత్త్యనుప్రాసము
క. చందన హరిచందన శర
కుందేందుపురందరాశ్వగోబృందశతా
నందస్యందనతారా
సందోహాసితారవింద సత్కీర్తిహరీ. 352

కవిప్రౌఢోక్తి సిద్ధార్థశక్తిమూలవస్తుకృతాలంకారధ్వని
క. జలజాక్ష నీదు తేజో
నల మిల వెలయఁగ నభింధనజ్వలనుం డా
జలరాశిఁ బట్టె దావా
నలము మహారణ్యఘోరనగములఁ జెందెన్. 353

శబ్దశక్తి వస్తుమూల ధ్వని
తే. అతులితమహేంద్రపదగుణఖ్యాతిఁ జెంది
కలితగంగౌఘపదవృద్ధి గాంచి మిగుల
వెలయ శ్రుతి సతి సీమంతవృత్తి సుపధ
రూపమును గన్న శౌరి పాపాపహారి. 354

సంబంధాతిశయోక్తి
సీ. శక్రవిలాససంచారసద్రచితసై
కతసంగతి నెసంగె గగనగంగ
సాలమూలాతివిశాలవేదిక దీర్చె
రమణీయనందనారామసీమ
భూరిపార్థివలింగపూజామహత్త్వంబు
తగ సమకూర్చె సప్తర్షులకును
భువి తెఱం గమరంగఁ బొసఁగించె వింతగా
బయలాని తిరుగు దేవతల కెల్ల
గీ. కదనమదవదసురవరహృదయభయద
భవదురుతరబిరుదభటపటలజలద
నిబిడరజములు దిశలను ప్రబలు తఱిని
యంజనాద్రి నివేశ సూర్యప్రకాశ. 355