పుట:శ్రీ ప్రబంధరాజ వెంకటేశ్వర విలాసము.djvu/178

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

గూఢదశమి
తే. ఋతు బలాజి హయ కళార్య నతికళార్థ
యాశమ రమాప్తి ధర్మభీమార్జుననకు
లసహదేవరాజవరపాళి సుగుణమహి
మాద్యత హసింతువౌ వేంకటాద్రినిలయ. 348

ద్విరుక్తి త్రికనితాంతానుప్రాసైకప్రాససీసము
సీ. సార సారసభవో దార దారఖ నదీ
తారక తార కర్పూరసార
తార తారవిధూనీహారహార తురంగ
శార శారద ఘనసారహార
భార భారకులిశా పారపారదసురా
హీరహీర సురభిక్షీరపూర
గౌరగౌరవపద్మమారమారకభ మం
దార దార మరాళ వారణార
గీ. నారద పటీర డిండీర సార దంతి
కైరవ కరక ముకుర విస్ఫార మల్లి
కారములతోడ నీకీర్తి తారసించు
నౌర గాచలభూరివిహారిహారి. 349

విశేషాద్యక్షరనామకందము
క. భువనజఠర! జయసన్నుత!
గవాధిపా! ధన్యకలితకారుణ్య! రమా
ధవ! పరమపురుష! తీవ్ర రి
పువిపాలమహోవిశాల! భుజగధరపతీ! 350

గుణస్వరూపోత్ప్రేక్ష
క. హరి నీదు భాగ్యసూచన
కర గురు దృక్కోణ శోణకాంతి చెలంగెన్
శరణాగత భరణాయతి
కరుదుగ సాకారమౌ దయారస మనఁగన్. 351