పుట:శ్రీ ప్రబంధరాజ వెంకటేశ్వర విలాసము.djvu/183

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

ఆదిచరణద్వయగుప్త గీత్యుపరిచరణద్వయ సంబుద్ధికలికా తురగవల్గనరగడసయుక్త సర్వలఘ్వంతనియమకలితసీసము
సీ. నిగమకవి పవిహరణ నిఖిల వివదపహరణ
సతతచతుర విహరణనుత వితరణ
కపటదవిధినిగరణ కనదవితతరువరణ
జలరుహ సదృశ చరణ శరధిశరణ
విదితదితమురసురణ విధివిశదనఖకిరణ స
నయజగదవతరణ జననభరణ
గజవరదబుధశరణ యజవిభస దరికరణ
సమదచలదనుసరణ సముపచరణ
గీ. నిరత గిరిరిపు శిఖి యను నిఋతి వరుణ
పవన ధనద హరమకుట పటుమణిగణ
ఘృణి పరివృత భుజగ పరిబృధనికషణ
విలసిత తనువర కుమతి విదళ చరణ. 366

చకార ప్రాస కందద్వయ గర్భిత త్రిస్తబక రూపక లయవిభాతి
నలిననయన సదయదలధవరువాస
ఖలదళచణ ఘనాఘన రుచి లలిత శుభాంగా
విలసితగుణ విదితబల గరిమపాల
లలదలకవిభ గోపజన ఫలదసదపాంగా
కలితనయ ధీనదర జలజభవపాల
నలదవలవగ నికాయమణి వలహృదనుషంగా
తులిత మహిమచిదుదయ లపనసదావిచల
దలఘుతరమానస సకలనుతరధాంగా. 367

సంబంధాసంబంధాతిశయోక్తి
క. మురహరతావక వితరణ
చరితము విని వితరణంబు చాలించెను కి
న్నరనాథుఁడు గాంచును జై
త్రరథవిహారంబు వితరణ మొకవేళన్. 368