పుట:శ్రీ ప్రబంధరాజ వెంకటేశ్వర విలాసము.djvu/177

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

మ. నిలుచున్ నిల్చినచోట నిల్వ కరుగున్ నిర్వీణుఁడౌ నూరకేఁ
దల యూఁచున్ దనలోన నవ్వుఁ గడు సంతాపించు నల్దిక్కులన్
గలయన్ జూచు దలంకుఁ దత్తరము గొన్గన్ వ్రాల్చుఁ జిత్తంబునన్
దలచుం బాలిక నిట్లు శౌరి మదిలోనన్ వంతచేఁ గుందుచున్. 343

వ. ఇవ్విధంబునం బ్రపంచత పంచపంచశరాశుగనిర్భిన్నధైర్యకంచుకంబు గల యవ్వెంకటాచలపతిం గనుంగొని యమ్మంత్రిచంద్రుం డాశ్చర్యంబును భయంబును మనంబునం బెనంగొన. 344
క. ఇపుడు హరిస్వాంతం బొక
నెపమున నున్నదని తడయ నేరము లే కే
యపరాధముఁ జేసితినో
చపలత నని వెన్నుఁ జేరఁజని యిట్లనియెన్. 345

హరిహరాభేదసీసము
సీ. అవిరళరుచి కలాపవతంసుఁడగు వాని
సుమకరకుండలీశ్రుతులవాని
అతులితాసితకంధరాభఁ గాంచినవాని
వరసువర్ణధరచాపంబువాని
తనువిలేపనభాసితకదంబమువాని
కల్యాణకృత్త్యంశుకంబువాని
అనుపమాన వృషాచలారూఢుఁడౌవాని
ధరను మాధవనామగరిమవాని
గీ. యెడతెగని మిన్కు లీను పేరెడఁదవాని
వేంకటేశ్వర పదనిజద్వివిధరూప
వేషరహితపదార్థసంశ్లేషవృత్తి
నలరు నిను నెంతు దేవదేవాదిదేవ.

ప్రాసభేదము
క. పక్షీశ్వర తుఖ్కార భ
వత్క్షేమంకరగభీరపాధోధిమహో
క్షాక్షీణధ్వజనుత దయ
రక్షింపుము వల దుపేక్ష రాజీవాక్షా. 347