పుట:శ్రీ ప్రబంధరాజ వెంకటేశ్వర విలాసము.djvu/170

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

గఁగఁ జేరి మొగులుఁ బల్ గట్ల బ్రాఁక
నీరజాస్యతుఱుము నెఱిఁబూన మార్కొని
కఱిత్రాచు పుట్టమల్కలను దాఱ
గీ. భళి కలాపంబునకుఁ గలాపంబు నుత్త
మమ్మునకు నుత్తమమ్ము ఘనమ్మునకు ఘ
నమ్ము చక్రికిఁ జక్రియై నాచు నళి య
మునను నీలము నలము పూఁబోణివేణి. 312

నియమయుక్తశ్లేషానుప్రాణితోపమావిఖ్యాతగీతి
గీ. తెలిదళము రూపుఁజూపుట జలజ మగును
వాలుమించుహించుట వాలుగయగు
రెంటఁదగు పేరు కందోయి నొంటికరన
నాతి రాజిల్లె రాజీవనయన యనఁగ. 313

శ్లేషవిశేషపోషితపాదాదికేశాంత కేశాదిపాదాంత ఉపమేయావయవ తద్గుణ ఘటనభాసురసీసరాజము

సీ. అళికచపాదద్వయము పద్మపాళికి
మదకంబు గళజంఘ మకరపతికిఁ
గందరనాభిక కటిశ్రీకనదరికి
నాగారిమధ్యయార్ భోగిపతికి
రంభోరుకుచము ధరాధినాథునకుఁ గూ
ర్మవిభుప్రపద వాతెఱ సురమణికి
తారకానఖరవక్రస్థితి విధునకు
గజయాన ముంగురు ల్ఘనునకైన
గీ. కరమెదువు సుడిరేక సైకమ్ములోఁతు
వలదనుడు సోగజిగి వట్రువ నునుమెఱుపు
తెలుపుతేట కులుకుముల్కుతీరు పొగడ
దరమె యనఁ బొల్చె ధరణి నత్తరళనయన. 314