పుట:శ్రీ ప్రబంధరాజ వెంకటేశ్వర విలాసము.djvu/171

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

శబ్దచిత్రము
తే. నలువ నలినకువలయ మీనపదముల తు
దలఁ దనరు వర్ణము ల్దివిచి లలన తెలి
కళుకు బెళుకు తళుకుగ కన్నులు సృజింప
నది మొద ల్నయనాభిద విదితమయ్యె. 315

ఛేకానుప్రాసనియమద్వయయమకవృత్తము
ఉ. తారల గోరుగేరు వెలితామర గేరుటఁ జూపు జూపు బం
గారము రూపు రూపు లతికాతతి నెంతన కేలుఁ గేలు క
ర్పూరపుఁబల్కుపల్కు తెలిపువ్వులమిన్నల నవ్వు నవ్వు శృం
గారపువేణి వేణి యొడికంబుగఁ గంబుగళంబు కొమ్మకున్. 316

అధికాద్యేకాద్యక్షరయోగోపమాన గోపనచరణసీసము
సీ. తర్కింపఁ జక్కని తలిరాకుఁబోణికి
ధరము చన్దోయి కంధరము వేణి
అరయంగఁ జిన్నిపాయపుటన్నుమిన్నకు
సరము లేగెలు శ్రీసరము నాభి
పరికింప సామి శుభ్రకరనిటాలకు
దరము కంఠంబు ప్రదరము చూపు
భావింప గంధ దంతావళయానకు
రస మధరంబు సారసము కరము
గీ. అమరు మంజుభాషకు నలసములు గమన
ములు గురునయనములు మీనములు గణింప
గామినికి జంఘిక మకరగతి హిమకర
గతి వదనమయ్యెఁ జిత్రసంగతి గజగతి. 317

విచిత్రయమకత్రయ దీపితోపమాద్వయ నియమోదాత్తవృత్తము
చ. పొలఁతుక జానుకౌనుహరి బోదగమిన్ దగమింగమించు లే
నెలఁతుక యౌరసౌరు జిగి నీలహరిన్ లహరిన్ హరించు నె
మ్మెల చెలిమిన్నకన్నుఁగవ మీల్దొగలన్ దొగలన్ గలంచు మె
ప్పుల కొమతేటమాటనగుఁ బూరసము న్రసము న్సమున్నతిన్. 318