పుట:శ్రీ ప్రబంధరాజ వెంకటేశ్వర విలాసము.djvu/166

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

మధ్యమయమకము
క. సుందరి గళకుచనాభీ
సందీపిత నిగనిగ చకచక ధళధళ లెం
దుందరమున్ మందరమున్
గందరమున్ దరము కరము గౌరవలీలన్. 299

అచ్చతెనుఁగుయమకము
క. మిన్నా నడుమల కలువల
మిన్నా నెఱిచూపుమేలి మిన్నలు వెన్నన్
వెన్నా పలుకులు చక్కని
వెన్నాయనటాకు కలిమివెలఁదికి గనఁగన్. 300

చక్రవాళసీసము
సీ. కన్నెనాసిక చంపకము గెలుచుట కోపు
కోపుమై క్రొమ్మెఱుంగు జిగిచూపు
చూపు నీలంపు గచ్చుగల కలువరూపు
రూపు వాతెఱ చిగురుగమితోపు
తోపు నెమ్మోము చందురు మిన్నలును మాపు
మాపు బొమ్మమరుకమ్మ విలుకోపు
కోపు నెన్నడ యంచకొదమ గడకుఁ బాపు
బాపు నా దగు కౌను బయలుదాపు
గీ. దాపు తానయ్యె కీల్జడతాచుదొరకు
దొరకునే యన గంఠంబు దరము దరము
తరము పల్జిగి మొల్లల తరము తరము
తరువు వారువున పిఱుఁదిల మురువు గన్నె. 301

ప్రతిభేదధ్వని వ్యతిరేకాలంకార ధ్వనిద్వయయుక్త సంభావనాలంకారము
సీ. అంటితో గౌరు కేలంటి యుండినగాక
పడఁతి తొడలసాటి నుడువ వశమె
యెలదమ్మితో నెల యెలమి బొందినకాక
యింతిమొగము సవ తెన్నదరమె