పుట:శ్రీ ప్రబంధరాజ వెంకటేశ్వర విలాసము.djvu/160

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


క. అరయ నపరంజి ప్రతిమకు
మెఱుఁగిడి చొక్కమగు జాజు మెయి జరమిన యా
యిరవున యాకాశమహీ
శ్వరసుత తగనెరుల చూడ్కి వహి నింపెసఁగన్. 271

సీ. సంపంగికావులు చందురుకావులు
వెలిపట్టుజీబులు వేఁట చాళ్ళు
బొమ్మంచు ముయ్యంచు పొప్పళి హొంబట్టు
నుదయరాగము కందులు రత్తవన్నె
ముత్తలపందిళ్ళు నుత్తరగోగ్రహ
ణంబులు కరకంచు నాచువన్నె
నిండువన్నెలు మంచినిగమగోచరులు సా
మంతవీథులు ప్రతిమలును బొగడ
గీ. పచ్చలును మేఘవన్నెలు పచ్చపట్టు
గరుడపచ్చలు నేత్రముల్ తురగవళ్ళు
హంసవళ్ళును పద్మాలు హరిణవళ్ళు
మొదలుగా వల్వలు ధరించి ముదిత లపుడు. 272

ఉత్సాహయుక్తగీతి
ఉ. అందమైన కీలుగొప్పు లందుఁ బూలుతేనియల్
చింతనీక యుంచి నిగ్గు చెంగళించు జాళువా
సందిదండలుం గరాలు సన్నసన్నసరులు హొం
నందెలుం గడెంబు లచ్చహారముల్ తురాలు క్రొం
గీ. బసిఁడి గంటల మొరనూళ్ళు బాహుపురులు
సరిపెణలు ముత్తియంపు ముంగరలు తాళి
పతకములు దాల్చి పన్నీట పదనుమించు
చందన మలంది రంతట సంతసమున. 273

క. ఈరీతి వారి భూరి వి
హారానంతరమునందు నతిచతురగతుల్
మీఱఁ గయి జేసి మనమొక
మేరన్ క్షణమాత్ర విశ్రమింతమె యనుచున్. 274