పుట:శ్రీ ప్రబంధరాజ వెంకటేశ్వర విలాసము.djvu/159

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


గీ. లలన లెసఁగిరి కాసారలక్ష్ము లనఁగ
సుడియు నడుములు వడవడ వడక జడత
నడల నడుగులు తడబడ తొడలు జడియ
నెడల బడలిక లెడనెడ నడల నపుడు. 266

సీ. చిలుకలకొలికి తొయ్యలి యింతి యుగ్మలి
మగువ పైదలి బోడి మచ్చెకంటి
యెలనాఁగ వెలఁది కన్నుల కలికి నవలా
మెలఁత మెఱుఁగుఁబోడి నెలఁత పడఁతి
చెలువ జక్కవ చంటి చేడియ లతకూన
పొలఁతి ముద్దులగుమ్మ పువ్వుఁబోడి
జవ్వని బిత్తరి చాన ప్రోయా లన్ను
కన్నె లేమ తెఱవ కలికి గోల
గీ. ముగుద కొమ్మ సకియ ముద్దియ జవరాలు
నతివ గోఁతి కొమిర యందగత్తె
యెరపులాడి బోటి యువిద బంగరుబొమ్మ
తలిరుబోడి మొదలు చెలులతోడ. 267

క. వేళంబె సలిలవిహారణ
కేళిరతిం దేలి యామృగీలోకనతా
చాల ముదమంది యొండొరు
కేలూదుచు సరసభమునఁ గేరుచుఁ నగుచున్. 268

గీ. జిలుఁగు వలిపెంపు మైనెల్లఁ గలయనంటి
యంగరుచి చేలమున మించి రంగు మీఱఁ
గొలను వెలువడు నప్పు డాకొమ్మ యొప్పెఁ
బటిక నార్చిన యపరంజి ప్రతిమబోలి. 269

చ. చలువలు దెచ్చియిచ్చె నొక చాన నెరుల్ తడియార్చె నొక్క తొ
య్యలి నెఱిగొ ప్పమర్చె నొక యంగన వెంబడి పూలమేల్ తురా
నెలకొన నిల్పె నొక్కచెలినిం డెదగంధ మలఁదె నొక్కపైఁ
దలి మెలిసొమ్ము లుంచె నొక తన్వి *నభోపగు గూర్మిపుత్రికిన్. 270

  • నభోవిభు (1882 ప్రతి)