పుట:శ్రీ ప్రబంధరాజ వెంకటేశ్వర విలాసము.djvu/157

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


ముద్రాలంకారము - అపూర్వప్రయోగము
మ. వనజాతాక్షి యురోజకుంభములతో వర్తించురోమావళీ
ఘనహస్తస్థితితోఁ గన న్మకరికల్ ఘర్మాంబులన్ దోఁగ జా
ఱిన గస్తూరిమదంబుతోఁ దళుకు మీఱెన్ హారపద్మాభతో
మన ముప్పొంగఁగ డిగ్గెఁ దత్సరసికి న్మత్తేభవిక్రీడితన్. 262

జలకేళి వృషభగతిరగడ
చలువ పలువగ మించ నంచను సరసి | సరసిజముఖులు వీడక
నలువు వలువలు గట్టిగట్టి మనంబు | నం బురికొనెడు వేడుకఁ
దరని సరినిల నమరి మరితమ తమక | తమకము లొనర డిగ్గుచు
మెఱసి యొరసి యొకళ్ళొక ళ్ళటుమెట్టు | మెట్టుచు మిగుల మొగ్గును
ఘనత గను తమివలపు గలపము కరగ | కరగత జలము చల్లుచుఁ
దనువు లనువుగ డయ్య నొయ్యన తరగ | తరగక నిలిచి మళ్ళుచు
యెలమి బలిమిగ నీదవే దుడుకేల | కేలటు సాచకానవు
లలన యెలనగ వొమ్మర మ్మొకలాగు | లాగున నెంతదానవు
రావ కావగ ననుచు బిరాన | రానను తొడిగి గ్రమ్ముచు
తీవరేవల ననఁగి పెనగుచు తెలివి | తెలివిరిదమ్మి రెమ్ముచు
కుసుమరసములు విసరుపగ గైకోక | కోకనదంబు గాంచెదు
వనము బీసములక్రేవ నావగవారి | వారిని దనుప నెంచెదు
కప్పుపుప్పొడి వ్రేయ నాయమె కంట | కంటటు బెంచివేగమె
యప్పమెప్పుగ తోవకలనీ వాడ | వాడకయుండలాగమె
మరలి పొరలుచు నలికతిలకము మాయలు గొన్ని సేసెదు
తరలి కెరలుచు తోన వేనలి తరమె | తర మెఱుఁగకయ తీసెదు
వద్దు రాగతనాలు వలుకకు | వాదులాడగ తగునె వారికి
యద్దిరా దొరసాని విటు రా | నగునె పొమ్మటు నీదుదారికి
యనుచు నుండగ నేచి యొకచెలియందు | నందఱ జాచి కొందఱ
దనర నొహో రంతు సేయఁగ | తగునె యిటు నెఱబిరుదు ముందఱ
యెల్లవారికి నోలపెట్టెద | నీదులాటకు బిరుదు గట్టెద
నొల్ల ననియెడివారి దిట్టెద | నొనర మన్మథు నా నీబెట్టెద
నెందు జునిగెద రంచు బెట్టుగ | నేచి చే సుమరజము నొట్టుగ