పుట:శ్రీ ప్రబంధరాజ వెంకటేశ్వర విలాసము.djvu/157

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

108

ప్రబంధరాజ వేంకటేశ్వర

ముద్రాలంకార - అపూర్వప్రయోగము


మ. వనజాతాక్షి యురోజకుంభములతో వర్తించురోమావళీ
    ఘనహస్తస్థితితోఁ గన న్మకరికల్ ఘర్మాంబులన్ దోఁగ జా
    ఱిన గస్తూరి మదంబుతోఁ దళుకు మీఱెన్ హారపద్మాభతో
    మన ముప్పొంగఁగ డిగ్గెఁ వత్సరసికి న్మత్తేభవిక్రీడితన్. 262

జలకేళి వృషభగతిరగడ


    చలువ పలువగ మించ నంచను సరసి | సరసిజముఖులు వీడక
    నలువు వలువలు గట్టిగట్టి మనంబు | నం బురికొనెడు వేడుకఁ
    దరిని సరినిల నమరి మరితమ తమక | తమకము లొనర డిగ్గుచు
    మెఱసి యొరసి యొకళ్ళొక ళ్ళటుమెట్టు | మెట్టుచు మిగుల మొగ్గును
    ఘనత గను తమివలపు గలపము కరగ | కరగత జలము చల్లుచుఁ
    దనువు లనువుగ డయ్య నొయ్యన తరగ | తరగక నిలిచి మళ్ళుచు
    యెలమి బలిమిగ నీదవే దుడుకేల | కేలటు సాచకానవు
    లలన యెలనగ వొమ్మరమ్మొకలాగు | లాగున నెంతదానవు
    రావకా వగ ననుచు బిరాన | రానను తొడిగి గ్రమ్ముచు>
    తీవరేవల ననఁగి పెనగుచు తెలివి | తెలివిరిదమ్మిరెమ్ముచు
    కుసుమరసములు విసరుపస గైకోక | కోకనదంబు గాంచెను
    వనము బీసములక్రేవ నావగవారి | వారిని దనుప నెంచెను
    కప్పుపుప్పొడి వ్రేయ నాయమె కంట | కంటటు బెంచివేగమె
    యప్పమెప్పుగ తోవకలనీ వాడ | వాడకయుండలాగమె
    మరలి పొరలుచు నలికతిలకము మాయలు గొన్ని సేసెదు
    తరలికెరలుచు తోవ వేనలి తరమె | తర మెఱుఁగకయు తీసెదు
    వద్దు రాగతనాలు వలుకకు | వాదులాడగ తగునె వారికి
    యద్దిరా దొరసాని నిటు రా | నగునె పొమ్మటు నీదువారికి
    యనుచు నుండగ నేచి యొకచెలియందు | నందఱ జాచి కొందఱ
    దనర నొహో రంతు సేయఁగ | తగునె యిటు నెఱబిరుదుముందఱ
    యెల్లవారికి నోలపెట్టెద | నీదులాటకు బిరుదు గట్టెద
    నొల్ల ననియెడివారి దిట్టెద | నొనర మన్మథు నా నీబెట్టెద
    వెందుజునిగెద రంచు బెట్టుగ | నేచిచే సుమరజము నొట్టుగ