పుట:శ్రీ ప్రబంధరాజ వెంకటేశ్వర విలాసము.djvu/156

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


గీ. కన్నెగేదఁగి రేకుకై కన్నెవలన
వలని మచ్చరమేల యేవలన ననుచు
నోజమై గూడి యవురు పయోజముఖులు
చయము వేడుక పుష్పాపచయము జేసి. 256

జలక్రీడాభివర్ణనము
ప్రాసభేదము
క. వ్రీడావతు లయ్యెడ నీ
లీలం బుష్పాపచయకలితఘనకేళీ
లాలితజనితశ్రములై
యాలోజలకేళికాంక్ష నటు చన నెదుటన్. 257

క. అంభోజోత్పలకైరవ
బంభరకలహంసచక్రబకవివిధరవా
రంభవిజృంభణసంభ్రమ
గంభీరంబైన కొలను గనుఁగొని యచటన్. 258

మాధుర్యము
క. నారీమణు లయ్యెడ దమ
సారపు మణిభూషణములు సడలించు నెడన్
గారా కెడలిన లతలన
తీరై కనుపట్టి రధికతేజం బలరన్. 259

క. అక్కొలను జేరి దిగునెడ
చక్కఁగ సౌపానములను జాఱి యహ యో
యక్క యిది యెంత జర్కని
యొక్కసఖియ తనదుచెంత యూతఁగ నిల్చెన్. 260

క. నీకును నాకును జోడ
ల్లా కిన్నెరకంఠి కామృగాక్షికి సరియౌ
నాకొమ్మకు దానికి సా
టికలికికి నుద్ది యల్ల యింతి యటంచున్. 261