పుట:శ్రీ ప్రబంధరాజ వెంకటేశ్వర విలాసము.djvu/155

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


నచ్చినచ్చిక కాని కానిగయాళి | యాళిరి సాకసాకగ
కన్నెకన్నెరికాన కానల గన్నె | గన్నెర చాయ చాయగ
నెన్నెనెన్నిన దాస దాసనకింత | కింతగ డాయ డాయగ
గదలి గదలిక నలరె నల రెయిగాయ | గాయక నీడ నీడగ
నదిరి నదిరహి సరిగసరిగయి సందె | సందెల జూడఁజూడఁగ
రాగ రాగతలంకెలంకెగ రాక | రాకడ లెక్క లెక్కడ
తీగతీగడి నీవ నీవనదేట | దేటకి నిక్కనిక్కడ
నీటనీలన ననియెనని యెంతేని | తేినియతేరతేరకె
చాట నాటన కాదకాదయ సంగి | సందిడ చీర చీరకె
నాతి నాతిలకాళి కాళి జనించ | నించదె నాగనాగనె
నీతినీతిక కానకాన జనించ | నించదె నాగనాగనె
లలన లలనలతతిని తతినిం లాగి | లాగిగడించ డించగ
నలిని నలినిడ నిగ్గనిగ్గెడ నాట | నాటల నంచనంచగ
ననల ననలన గతిగగతిగన నాచె | నాచెయి గట్టగట్టగ
ననిచె ననిచె ననంగ గంగఱయంత | యంతట జిట్టజిట్టగ
చక్క జక్కనిదంట దంట లెసంగ | సంగతి దాట దాటది
అక్క అక్కడి లీల లీలత నంట | నంటని చాట చాటది
నీలినీలిని నాడనాడన నీచె | నీచెన దాయ దాయగ
రాలరాలగ నేయనే యలరంగ | రంగర కాయ కాయగ
యింతి యింతియె యేనయేనల నింద | నిందగ నేన నేనన
కాంతకాంతత తాళితాళిచె కలసి | కలరి సితాన తానన. 255

సీ. ఏలాలతలు దూర నేలాలతాతన్వి
ననలేని కోయ క్రన్నన మృగాక్షి
మరువబోకింత యేమరువంబు జానన
జాతిటు బెనుపుటే జాతినాతి
గోరంట పూగొమ్మ గోరంటకే కొమ్మ
కేళిగైకొమ్ము కంకేళి బాల
వాదులేటికి విరవాదులకె లేమ
పొగడదండల కెంత పొగడె దబల