పుట:శ్రీ ప్రబంధరాజ వెంకటేశ్వర విలాసము.djvu/154

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


మలయఁగ జొచ్చెను మలయసమీరము | కళికలకేన నగ్గళికల మీరము
కలికతనముగల కలికికుచమ్ములు | తుల యనఁదగు పంక్తులకుచమ్ములు
నలరుగొన్న తరు లలరుల నాగము | చెలువరొ చేయుము చెలువగు గానము
నని వనితలు వని ననితరలతులను | వనమయూరధావనమృదుగతులను.258

అచ్చతెనుఁగు ప్రాసకందము
క. చిలుకల కొలుకులు బిత్తరి
సొలుపుల మెలపులను గరికి సొబగుల ముద్దుల్
చులుకఁగఁ బలుకుల కపురపు
బలుకులు జలజలన యొలుక బలుకుచు మఱియున్. 254

అచుంబితరచితచతుర్దళయతయమకాంత్యనియమభరణచరణగరిష్ఠనిరోష్ఠ్యవిరాజితరగడరాజము
అపూర్వప్రయోగము
కలికి కలికితనాన నానది గట్టి | గట్టిగ నంటి నంటిని
కలికి కలికిచ నిన్న నిన్ననగాక | గాక కడికంటి గంటిని
జాలి జాలిచెనంత నంతట జాల | జాలక నీతి నీతిగ
నేల నేలకిలతిక లతికన నీక | నీకడజాతి జాతిగ
సారసారస రాజిరాజిల సరస | సరసత చల్లచల్లగ
కేరికేరిస దాడి దాడిలకింక | కింక నెల్ల నెల్లగ
నాడనాభగ నాచనాగజయాన | యానన గట్టగట్టగ
నీడనీడగ నేలనేలకి నెచ్చ | నెచ్చెలి దిట్టదిట్టగ
దరిని దరినిల లేక లేకల దండ | దండిన నంగనంగన
సరసి సరసిని సన్నసన్న నెసంగ | సంగతి నంగచంగన
నిచ్చనిచ్చన నయ్యనయ్యెడనెన్న | నెన్నడరేక రేకగ