పుట:శ్రీ ప్రబంధరాజ వెంకటేశ్వర విలాసము.djvu/154

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

విజయవిలాసము

105

మలయఁగ జొచ్చెను మలయసమీరము
కశికలకేన నగ్గళికల మీరము
కలికతనముగల కలికికుచమ్ములు
తుల యనఁదగు పంక్తులకుచమ్ములు
నలరుగొన్న తరు లలరుల నాగము
చెలువరొ చేయుము చెలువగు గానము
నని వనితలువని ననితర లతులను
వనమయూర ధావన మృదుగతులను.253

అచ్చతెనుఁగు ప్రాసకందము


క. చిలుకల కొలుకులు బిత్తరి
   సొలుపుల మెలపులను గరికి సొబగుల ముద్దుల్
   చులుకఁగఁ బలుకుల కపురపు
   బలుకులు జలజఁనె యొలుక బలుకుచు మఱియున్. 254

అచుంబిత రచిత చతుర్దళయత యమకాంత్యనియమ భరణ


చరణ గరిష్ఠ నిరోష్ఠ్య విరాజిత రగడరాజము


అపూర్వప్రయోగము


కలికి కలికితనాన నానది గట్టి | గట్టిగ నంటి నంటిని
కలికి కలికిచ నిన్న నిన్ననగాక | గాక కడికంటి గంటిని
జాలి జాలిచెనంత నంతట జాల | జాలక నీతి నీతిగ
నేల నేలకిలతిక లతికన నీక | నీకడజాతి జాతిగ
సారసారస రాజిరాజిల సరస | సరసత చల్లచల్లగ
కేరికేరిస దాడి దాడిలకింక | కింక నెల్ల నెల్లగ
నాడనాభగ నాచనాగజయాన | యానన గట్టగట్టగ
నీడనీడగ నేలనేలకి నెచ్చ | నెచ్చెలి దిట్టదిట్టగ
దరిని దరినిల లేక లేకల దండ | దండిన నంగనంగన
సరసి సరసిని సన్నసన్న నెసంగ | సంగతి నంగచంగన
నిచ్చనిచ్చన నయ్యనయ్యెడనెన్న | నెన్నడరేక రేకగ