పుట:శ్రీ ప్రబంధరాజ వెంకటేశ్వర విలాసము.djvu/151

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

102

ప్రబంధరాజ వేంకటేశ్వర


చౌపదములు


    అదనిదె మముఁ బ్రోవ తులోన్మదన
    మదనమోహన చమత్కృతి సదన
    సదనానిల కౌశల శరమదన
    మదనటనస్థితి మదిని వలదనా. 245

వితాక్షచౌపది


    కమ్మని చిటిపొటి కరువలి తేరు
    తుమ్మెద బలగపుఁ దొలఁగిన బాఱు
    కొమ్మల దళములఁ గూర్చునజీరుఁ
    డొమ్ముమదన నియ్యొణి కెవ్వారు
    పచ్చవింటిచే పంతముతోడ
    మెచ్చుల గెలుపుల మించులఱేఁడ
    హెచ్చుకంటిదొర నేఁడిన ప్రోడ
    పొచ్చెము లెంచక పూవిలుకాఁడ. 246

డిండిమవృత్తయుక్త కర్ణాట చౌపది


    విరివిగానెల పండువెన్నెలలుగాయ
    పురివిచ్చి నెమ్మిగుంపు తటానడాయ
    మరువౌ చిలుకవార్యము దువాళిసేయ
    తరిగాదు మనుపు మందఱిని రతిరాయ. 247

చ. అని వినుతించి మ్రొక్కి కమలాసన లా వివిధోపహారముల్
    గొని తమలోన భక్షణలకుం బ్రియమైన ఫలాదులన్ రుచుల్
    గొనుచు మనోవికాసములకుం దగు జాజసపాట లుబ్బుమే
    లెనయఁగఁ బాడి సోలుచు రహిం దమలోననె దారు మెచ్చుచున్. 248

వనవిహారవర్ణనము


చ. మదనుని యిట్లు నోమియల మానిను లెంతయు సంభ్రమంబునన్
    బొదలుచు నాసవంబనఁటి పూవుదళంబుల ముంచిముంచి మె
    చ్చుదనర నొండొరుల్ చవులు చూచి భళీ సొగసయ్యె నంచు స
    మ్మద మొదవంగఁ ద్రాగుచును మాటికిఁ గేరుచునుండ నయ్యెడన్. 249