పుట:శ్రీ ప్రబంధరాజ వెంకటేశ్వర విలాసము.djvu/151

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


చౌపదములు
అదనిదె మముఁ బ్రోవ తులోన్మదన
మదనమోహన చమత్కృతి సదన
సదనానిల కౌశల శరమదన
మదనటనస్థితి మదిని వలదనా. 245

వితాక్షచౌపది
కమ్మని చిటిపొటి కరువలి తేరు
తుమ్మెద బలగపుఁ దొలఁగిన బాఱు
కొమ్మల దళములఁ గూర్చునజీరుఁ
డొమ్ముమదన నియ్యొణి కెవ్వారు
పచ్చవింటిచే పంతముతోడ
మెచ్చుల గెలుపుల మించులఱేఁడ
హెచ్చుకంటిదొర నేఁడిన ప్రోడ
పొచ్చెము లెంచక పూవిలుకాఁడ. 246

డిండిమవృత్తయుక్తకర్ణాటచౌపది
విరివిగానెల పండువెన్నెలలుగాయ
పురివిచ్చి నెమ్మిగుంపు తటానడాయ
మరువౌ చిలుకవార్యము దువాళిసేయ
తరిగాదు మనుపు మందఱిని రతిరాయ. 247

చ. అని వినుతించి మ్రొక్కి కమలాసన లా వివిధోపహారముల్
గొని తమలోన భక్షణలకుం బ్రియమైన ఫలాదులన్ రుచుల్
గొనుచు మనోవికాసములకుం దగు జాజసపాట లుబ్బుమే
లెనయఁగఁ బాడి సోలుచు రహిం దమలోననె దారు మెచ్చుచున్. 248

వనవిహారవర్ణనము
చ. మదనుని యిట్లు నోమియల మానిను లెంతయు సంభ్రమంబునన్
బొదలుచు నాసవంబనఁటి పూవుదళంబుల ముంచిముంచి మె
చ్చుదనర నొండొరుల్ చవులు చూచి భళీ సొగసయ్యె నంచు స
మ్మద మొదవంగఁ ద్రాగుచును మాటికిఁ గేరుచునుండ నయ్యెడన్. 249