పుట:శ్రీ ప్రబంధరాజ వెంకటేశ్వర విలాసము.djvu/152

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


క. ఆవసములు చవిగ్రోలెడి
యాసవసవ లెఱిఁగి తేటు లలరులగమిపై
యాసవదలి పొదలికదలి
యావరస గాంచి చెంత నాడర యమునన్. 250

దశదోహదవృత్తము
క. పలుక కొరవి గోగిడ వా
విలి మూర్కొన్న పొన్నఁదన్నఁ బ్రేంకణము మి పా
టలఁ గ్రోవినగ చనుపకము
తిలకముగన మావినంటఁ దెగడన్ బొగడన్. 251

వ. పువ్వుఁజేసి యవ్వారుఁబోడుల వెండియు.

సీ. తిలకంబుఁ నొకతె చూపులసన్న గావించెఁ
జాంపేయ తరువోర్తు జంకజేసె
గోగు నొండొకతె యెగ్గులు బల్కుచును దూరె
గడుఁజేరి యొకతె ప్రేంకణమువాడె
నొకతె డాయుచుఁ గురవకము గౌఁగిటఁ జేర్చె
వకుళంబుపై మించ నొకతె యుమిసె
ఱేమావి చేనంటి ప్రేమనొక్కతె యూఁచె
నొకతె వావిలిమఁద నూర్పు లొసఁగె.
గీ. గడిమి నొకతె పొన్నఁ గనికి కాకిక నవ్వెఁ
బ్రకటముగ నశోక మొకతె తన్నె
నిట్లు పానవశతనింతులు మెలఁగ నా
తరులు సరచి విరులఁ దనరెనంత. 252

వనకేళి మధురగతిరగడ
సారసవదనలు సారపదమ్మున | గారవముగ శృంగారవనమ్మున
తములెచ్చిన చిత్తములను వేడుక | గములై తగు పూగములను గూడుక