పుట:శ్రీ ప్రబంధరాజ వెంకటేశ్వర విలాసము.djvu/150

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


కురువేరు పెడవెట్టి మరువంపు దడిగట్టి
ముంగిట కపురంపు మ్రుగ్గుబెట్టి
గురుతరకౌశికాగురుధూపధూమము
లిచ్చి సువాసన మెదుట నుంచి
గీ. మదనురతి యుక్తముగ మృగమదమునందుఁ
జేసి తత్పీఠమున నిల్పి భాసురముగఁ
జందనసుమాక్షతములఁ బూజలు ఘటించి
బహువిధోపాయనమ్ములు వహి నొసంగి. 241

సీ. ధ్యానమాత్మభవున కావాహనము లోక
చారి కాసనము ద్వక్స్థాయి కర్ఘ్య
మంబు దాపునకుఁ బాద్యము వార్ధిమన్మని
కాచమనీయ మబ్జాంబకునకు
స్నానంబు శంబరాసనునకు వస్త్రము
ప్రకటాంబరతనుధారి కుపవీత
మద్వజరాజు మేనలునకు సుగంధ
మతిశీలగంధవాహరధి కక్ష
గీ. తముల విహతశౌర్యునకుఁ బుష్పము విరివిలు
తునకు ధూపము సురభి మిత్రునకు దీప
మల రవీంద్వక్షసుతునకు ఫలనివేద్య
ము శుకబలునకుఁ దాంబూలము రతిపతికి. 242

గీ. అనుచు సకలోపచారంబు లర్థిఁ జేసి
మకరచిత్రపతాకాయ మదకరాయ
మత్తహంసగజేంద్రాయ మన్మథాయ
మానినీమానహరణాయతే నమోస్తు. 243

వ. అని వెండియు.

శా. జేజే యిక్షుశరాసనా శరణు రాజీవధ్వజా మ్రొక్కు భ
ద్రాజీవేళకుమారకా వినుతి సారంగీగుణా డెంకణల్
రాజీవాదిశిలీముఖా భజనమో రాజాప్త కొల్వోశుకీ
రాజాదండము దర్పకా ప్రణుతులో రామామనోహారకా. 244